Loading...
Hem/Om oss/Effektrapport
Effektrapport 2017-03-21T14:13:42+00:00

Vad vill Islamic Relief Sverige uppnå?

Inspirerad av islamiska värderingar, vill Islamic Relief Sverige (IR Sverige) bidra till en värld som bryr sig om att människans grundläggande behov är täckta. Islamic Relief (IR) vill vara en förebild när det gäller att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke; IR vill hjälpa de utsatta med verktyg till en värdig och självständig utveckling; IR vill upprätta mekanismer för dem som vill stödja andra så att hjälpen förmedlas till de drabbade oavsett etnisk eller religionstillhörighet, ras, kön och utan förväntan på att få något i gengäld.

Vår fyraåriga strategi fokuserar på de mest drabbade regionerna i världen såsom Sahel, MENA, Indiska Subkontinenten och Afrikas horn. Genom humanitära och utvecklingsinsatser samt påverkansarbete gör vi stora satsningar i dessa regioner. Fokus på nämnda regioner och insatser säkerställer att vi bidrar till vårt långsiktiga mål som är att människans grundläggande behov ska vara täckta för de mest utsatta.

I vilket organisatorisk sammanhang verkar IRS?

IR Sverige är en oberoende och demokratisk organisation som grundades år 1992 och är partner till den internationella organisationen Islamic Relief Worldwide (IRW). IR Sverige arbetar med insamling (via våra medlemsorganisationer och lokala kontor i Sverige), program- och påverkansarbete. Partnerorganisationer inom IR-nätverket är idag verksamma genom olika samarbeten i över 40 länder.

IR Sveriges verksamhet täcker Afrika, Asien, Australien, Europa och Nordamerika. Det mesta av våra program implementeras via våra gemensamma fältkontor. Alla nationella partnerorganisationer arbetar mot dessa fältkontor som samordnar verksamheten på plats. Regionala strategier baseras på behovsanalyser som initieras av våra lokala fältkontor. IR Sverige har sitt fokus på granskning, uppföljning och administrativt arbete inom IR nätverket, dock har IR Sverige även möjlighet att tillsammans med IRW agera i fält vid behov.

I arbetet gällande kriser och konflikter ingår IR i den internationella samordningen tillsammans med andra organisationer eller/och FN.

Vilka strategier har IR Sverige för att uppnå våra mål?

Styrningen av organisationen utgår från stadgarna, delegationsordning, strategin, verksamhetsplan, och övriga styrdokument som fastställs av IR Sverige. Strategierna för att uppnå organisationens uppdrag innefattar arbete med:

  • fundraising,
  • utveckling av olika partnerskap,
  • påverkansarbete till förmån för de marginaliserade och utsatta
  • implementering av biståndsinsatser som syftar till att mildra konsekvenserna av katastrofer genom; att ha god beredskap och agera genom att stödja bistånds- och återuppbyggnadsinsatser; att främja en hållbar utveckling genom att stödja utbildning och inkomstgenererande insatser; att stödja Vatten och Sanitetsinsatser och utveckling av struktur för hälsonutrition.

Internationellt:

IR Sverige vill genom samarbete med det lokala samhället bedriva humanitär och utvecklingsbistånd med målsättningen att bekämpa fattigdom och öka medvetenheten om frågor som vi arbetar med. IR Sverige har genom strategisk finansiering och samarbete inom den globala IR-familjen och med andra aktörer bidragit till att våra lokala partners haft kapacitet att motverka bedrövelsen av humanitära katastrofer i flertalet länder i Afrika, Asien och Mellansöstern. IR Sverige har samarbetat med andra organisationer och myndigheter i syfte att utgöra en stark gemensam röst för utsatta människor. De nätverk av föreningar och organisationer som stöttat IR Sveriges insamlingar och spridit IR Sverges arbete utgör en nyckelkomponent i att IR Sverige varit framgångsrik.

IR Sveriges ledning deltar i nätverket för ledare för IR där övergripande strategiska frågor diskusteras under två möten årligen. IR Sverige är också representerade i olika styr- och arbetsgrupper inom IR-familjen. Global Programmes Working group, där IRW ingår, är ett nätverk för att utbyta kunskaper och erfarenheter och syftar till att förbättra systemet för att ge stöd till den nationella beredskapen med fokus på utnyttjande av varje organisations resurser och lokal kompetens. IRW har även ett Orphan network där ansvariga för fadderverksamheten träffas årligen för att diskutera utveckling av verksamheten.

Nationellt:

IR Sverige arbetar aktivt med kvalitetssäkring och organisationens kvalitetssystem uppdateras minst en gång årligen. Varje avdelningsansvarig ansvarar för den kontinuerliga revidering, uppföljning och uppdatering av avdelningsdokumentation.

Under 2013 fastställdes IR Sverige nya vägledande dokument för tematiskt arbete inom områdena Miljö- och klimatförändringar, Kapacitetsuppbyggnad, Barnrättigheter (Barnskydd) och Rättvis Handel och organisationen har deltagit på olika möten och seminarier inom nämnda områden.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har IR Sverige för att uppnå målen?

IR cirka 2000 anställda i fältkontoren, cirka 130 anställda i IRW och 25 anställda i Sverige. Utöver detta finns det tusentals volontärer runtom i världen som bidrar med tid, engagemang, nätverk och idéer till att stödja vår verksamhet och organisation så att vi kan bistå fler behövande runt om i världen. Sedan IR grundades (1984) har man samlat på sig både erfarenhet och kompetens inom insamlings- och biståndsvärlden. De flesta anställda i IR är utbildade inom relevanta områden som ekonomi, media & kommunikation, utvecklings- och humanitära frågor, miljö- och klimat m.m. IR Sverige har även ett hundratal samarbetsorganisationer i Sverige som uppmärksammar och uppmuntrar sina medlemmar att stödja IR Sveriges verksamhet både nationellt och internationellt. Största arbetet finansierars av Sida som vi har ett strategiskt partnerskap med, Radiohjälpen, Världens barn och Forum Syd. Vi har även avtal med församlingar i Sverige som idag hjälper oss att samla in medel till våra humanitära- och utvecklingsprojekt. För att på ett bättre sätt stärka kontakten med de ovannämnda aktörerna har IR Sverige lokala kontor i Sverige.

IR Sverige är också medlem i humanitära nätverket för svenska internationella organisationer där gemensamma frågor att bedriva gentemot den svenska biståndspolitiken utarbetas.

Hur vet vi om IR Sverige gör framsteg?

IR Sverige arbetar för att uppnå förträfflighet (excellence) inom organisationen genom verkställandet av IR Code of Conduct, samt genom att lyfta upp lessons learned från granskningar och utvärderingar. IR Sverige sammanställer erfarenheter från utvärderingar av olika sektorsspecifika och tematiska projekt och ger rekommendationer för att förbättra projektimplementerigsprocessen. Att återkoppla till lessons learned är en stående punkt på dagordningen för IR Sveriges projektmöten som vidare resulterar i en handlingsplan för förbättringar inom organisationen.

IR Sverige gör flertalet uppföljningsbesök i fält årligen och beställer utvärdering av avslutade insatser i ett led för att fånga upp leassons learned.

Vi mäter organisationens framsteg genom ett flertal metoder som löpande verksamhetsuppföljning, återrapporteringar till finansiärer, interna kontroller utförda av styrelsen, ledningen och projektekonomen samt genom externa granskningar av revisorn eller via annan beställd utvärdering. Mer specifikt så har IR Sverige uppnått de uppsatta verksamhetsplanerna både vad gäller insamlings-  och projektverksamheten.

Vad gäller projektverksamheten har IR Sverige de senaste åren arbetat med RBM (results based managment) där tydlig koppling till resultat på alla nivåer rapporteras och genomgår extern granskning.