Naturkatastrofer verka ofta vara totalt oförutsägbara och slår till mot människor som är helt oförberedda. Vid en närmare granskning är det dock sällan fråga om överraskningar. Hur kan man begränsa naturkatastrofer? Och vilken roll spelar det 13:e globala hållbarhetsmålet i arbetet?

Idag, den 13:e oktober, är det den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer, som uppmanar alla medborgare och stater att tillsammans  bygga trygga samhällen som har förmåga att handskas med naturkatastrofer.

Kan man förebygga naturkatastrofer?

Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer den 13e oktober. Ett störtregn orsakar översvämmningar som totalförstör 20 byar och sköljer med sig skördrar och all infrastruktur. En torka fortsätter tre år i följd, med resultatet att boskap dör, jordbruksproduktion avstannar och många småbarn dör av undernäring. En storm för med sig en översvämning som blandar avloppsvatten med dricksvatten och hela samhällen insjuknar i epidemier…

Naturkatastrofer verka ofta vara totalt oförutsägbara och slå till mot människor som är helt oförberedda. Vid en närmare granskning är det dock sällan fråga om överraskningar, utan vissa områden är geografiskt mer benägna att drabbas av naturkatastrofer. Eftersom naturkatastrofer är ett återkommande problem främst i många fattigare länder behövs ett globalt samarbete, vilket är en av orsakerna till att FN år 1987 instiftade den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer som infaller den 13e oktober varje år. Med lämpliga resurser, förebyggande arbete och höjd beredskap kan man hindra att naturkatastrofer orsakar omfattande humanitära katastrofer.

Rapporter från FNs klimatpanel IPCC hävdar dessutom att fattiga människors utsatthet i katastrofsituationer kommer att förvärras ytterligare p.g.a. klimatförändringarna. Till exempel förutspås det att smältande glaciärer först kommer att öka risken för översvämningar och sedan kraftigt minska sötvattenresurserna. Minskande skördar, speciellt i Afrika där över 70% av de småskaliga jordbrukarna är beroende av regn, kan resultera i att ytterligare 80-120 miljoner människor riskerar svält. De stigande havsnivåerna kommer att resultera i att tiotals till hundratals miljoner fler människor drabbas av översvämningar varje år och förändrade klimatförhållanden kommer att resultera i att sjukdomar sprids till nya områden. Försurning av haven, fler skogsbränder, stormar och värmevågor utgör andra klimatrelaterade hot.

Därför måste alla strategier för begränsning av naturkatastrofer och uppbyggandet av motståndskraftiga samhällen inkludera en anpassning till nya klimatförhållanden och -risker. FN:s 13e globala hållbarhetsmål, som handlar om är att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser, har som första delmål att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Islamic Relief Worldwide är i processen att utveckla ett globalt ramverk för att hjälpa samhällen att bli mer motståndskraftiga mot naturkatastrofer. I ramverket tydliggörs länkarna mellan katastrof riskreducering och klimatanpassning. Ramverket fäster särskild uppmärksamhet vid hur IR kan bygga upp sin egen kapacitet i området genom nationella strategier och i projekt. Genom vårt arbete vill vi bygga motståndskraftiga och välförberedda samhällen som är redo stå emot naturkatastrofers effekt och förebygga humanitära katastrofer.