fbpx

SWISH: 900 18 19

FÖRÄLDRALÖSA BARN

 

Vad vi gör

Som fadder kan du ge barn en ljusare framtid

Alla barn har rätt till hälsa, utbildning och trygghet – men många berövas dessa rättigheter. Detta gäller särskilt föräldralösa barn eller barn som förlorat en av sina föräldrar. Ett barn med förbättrad ekonomi och utbildning får på köpet bättre hälsa, trygghet och matförsörjning, och risken för barnäktenskap sjunker. Islamic Relief stöttar föräldralösa barn och barn där familjeförsörjaren har övergivit familjen.

Bli fadder åt ett barn – ett långsiktigt åtagande

Som fadder sponsrar du ett föräldralöst barn med en viss summa pengar per månad, mellan 350 och 450 kronor per månad beroende på land. Fadderskapet säkerställer att barnet får mat på bordet, nödvändiga hälsoinsatser och en utbildning.

Barnen inom fadderprogrammet går i högre grad ut skolan och de allra flesta får också ett yrke och blir bättre rustade för livet än vad de hade blivit utan fadder. De blir på så sätt en tillgång för sitt samhälle, och fadderprogrammet påverkar hela lokalsamhället i positiv riktning. Tänk att få vara en del av något så viktigt!

Massal – från fadderbarn till socialarbetare

Det före detta fadderbarnet Massal arbetar nu med barnfrågor på Islamic Relief Mali.

25-årige Massal från Mali förlorade sin far när han var tre år gammal, och växte upp med sin mor och två systrar. Mamman sålde vatten och juice på den lokala marknaden, men inkomsterna täckte inte utgifterna. När Massal var 7 år fick hon höra talas om Islamic Reliefs fadderprogram och ansökte om att få en fadder till Massal.

”Att få en fadder sporrade mig att studera hårdare, eftersom personal från Islamic Relief kom till skolan och uppmuntrade mig”, säger Massal.

Massals drömmar har gått i uppfyllelse

Även Massals mamma var mycket angelägen om att han skulle studera, och hjälpte honom ofta med läxorna. Idag arbetar Massal som socialarbetare på Islamic Reliefs avdelning för barnskydd, och har råd med nödvändiga utgifter såsom mat, el och sjukvårdskostnader.

”Flera av mina drömmar har gått i uppfyllelse. Jag tackar mina föräldrar och min fadder för deras ansträngningar. Utan stödet från Islamic Relief hade mitt liv varit svårt”.

Frågor om fadderskap och föräldralösa barn

Du bidrar med en fast summa varje månad, som tar hänsyn till lokala variationer – se lista nedan. Summan går till kostnader för bostad, mat, utbildning, hälsokontroller, med mera. Vi har fadderbarn i följande länder:

  • 450 kr/mån :           Bosnien, Jordanien, Kosovo, Libanon, Palestina, Syrien 
  • 400 kr/mån :           Albanien, Indonesien, Kenya, Malawi, Niger, Pakistan.
  • 350 kr/mån :           Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Jemen, Mali, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Tjetjenien, Tunisien

Islamic Relief har förståelse för att dina förändrade omständigheter kan uppkomma och leda till att du inte kan fortsätta med ditt fadderskap, men tänk igenom innan du tar dig an ett fadderbarn. Dessa barn är de mest sårbara av alla, och när du blir fadder har du ansvar för ett av dessa barn, kanske under många år, och du bygger en viss relation till barnet. Barnet vet om att du finns och räknar med dig och kanske skickar brev och teckningar till dig. Fadderskap handlar om ett förtroende. Ofta är dina 350-450 kronor mer än det som barnets förmyndare tjänar per månad.

Om du är osäker på om du kan ta ansvar för en längre tids ekonomiska förbindelse, vilket fadderskap är, är det bättre att istället bli månadsgivare till barnfonden eller betala till barnfonden när du har möjlighet.

Ja, det kan du, men enligt vår policy sker all kontakt via Islamic Relief landskontoret. Du kan t.ex. skicka brev till ditt fadderbarn genom Islamic Relief Sverige. Vi skannar och skickar brevet per mejl till lokalkontoret i barnets hemland. På detta sätt kan dina hälsningar och brev kommer fram till barnets lokala Islamic Relief kontor samma dag som vi får dem. Barnen kan svara – eller du kan få bilder och en hälsning, men våra medarbetare kan inte kräva av barnen att de ska svara på breven. Inte heller kan de kräva att få ta bilder, även om det vanligen tas bilder på barnen vid besöken. Barnens integritet är viktigt för oss och deras behov kommer i första hand i vårt fadderprogram. Du ska inte skicka paket till barnet, då postgång är mycket ofta osäkert där barnen bor och det kan bli oskäligt dyrt, men du kan göra en extrabetalning vid t ex storhelger eller märkesdagar.

Att förlora en eller båda föräldrarna är traumatiskt för alla barn i alla situationer. I länder där krig, svält och fattigdom är en del av vardagen kämpar miljontals föräldralösa barn för sin överlevnad. De saknar ofta daglig försörjning och många går inte i skolan, eller saknar nödvändiga hälso- och sjukvårdsinsatser.

Ditt bidrag ger barnet en möjlighet till ett bättre liv. Ofta är du den enda tryggheten och den enda säkra inkomst som barnets kvarvarande familj har.

Fadderprogrammet syftar till att minska barnfattigdomen genom fokus på barnens behov: hälsovård, utbildning, social välfärd och skydd.

Hälsa: Målet är säkerställa att inget av Islamic Reliefs fadderbarn lider av brist på mat och rent vatten och att vi förbättrar och upprätthåller de sponsrade barnens fysiska och psykiska hälsa. Barnen ska ha årliga hälsokontroller och de ska få erforderliga vaccinationer.

Utbildning: Islamic Reliefs mål är att alla sponsrade föräldralösa barn i skolåldern har tillgång till grundläggande utbildning. Ett av kraven för att få ha en fadder, näst efter säkerhet och skydd, är att barnet ska gå i skolan.

Sociala aktiviteter: fadderprogrammet bidrar till att det ordnas fritidsaktiviteter för barn i syfte att bygga deras sociala kompetens. Detta är viktigt för deras sociala och mentala utveckling eftersom många barn bär på olika trauman.

Alla sponsrade barn väljs ut av lokala Islamic Relief kontor efter en behovsbedömning, som omfattar levnadsvillkor och familjens storlek, boende, tillgång till dricksvatten och övriga sanitära förhållanden. På så vis säkerställer vi att de mest behövande får sponsring.

Pengarna betalas ut direkt till barnets förmyndare eller kvarvarande förälder. Barnen besöks regelbundet av det lokala Islamic Relief-kontoret för att säkerställa att pengarna kommer barnet till del. Barnen läkarundersöks och boendeförhållandena och sanitetsförhållandena utvärderas. Grundbehoven kan variera beroende på vilket land barnet bor i, men målsättningen är att förbättringar som gynnar barnet ska göras kontinuerligt. Islamic Relief kan exempelvis bistå med insatser i form av hälsokontroller och vaccinationer för både barnet och syskonen samt kläd- eller matpaket och ibland införskaffande av vatten- eller elledningar.

Vanligen sponsrar du ett barn tills barnet fyller 18 år. Därefter kan det lokala kontoret avbryta sponsringen eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under en viss tid på grund av t ex utbildning. Fadderskapet förlängs då tills utbildningen är klar.

Om barnet frivilligt avbryter skolan, eller inte längre påträffas på den adress som angivits förlorar han eller hon rätten att ha en fadder. Barnets förmyndare måste med andra ord hålla kontakt med Islamic Reliefs lokala kontor. Barnet får inte heller giftas bort, då förloras rätten att ha en fadder. Om barnet börjar arbeta eller om familjens inkomst av andra skäl ökar så mycket att behovet av sponsring inte kvarstår avbryts fadderskapet.

Du får uppgifter med barnets namn, födelsedatum, bostadsort och familjeförhållanden. För att garantera barnets säkerhet och integritet och inte belasta familjen får faddern varken telefonnummer, hemadress eller mejladress till barnet. All kontakt sker via Islamic Relief, i enlighet med vår barnskyddspolicy. Du får bilder på barnet med dessa får inte spridas i sociala medier eller på andra ställen. Om faddern sprider bilder eller personuppgifter på barnet fadderskapet med omedelbar verkan.

Ja, men resan sker på egen risk. Eftersom barnets integritet är högt prioriterad för oss kan vi inte heller kräva att barnet träffar dig. Du kan bara träffa barnet och dess förmyndare under tillsyn av det lokala Islamic Relief-kontoret. Kontakta alltid både Islamic Relief Sverige och det lokala Islamic Relief-kontoret minst en månad i förväg om du vill besöka barnet, då det kan vara svårt för landskontoret att ordna en träff på kort varsel. Du bör inte göra några besök under naturkatastrof eller väpnad konflikt, då landskontoret då ofta har mycket arbete med mer akuta ärenden och inte hinner bistå dig i ditt besök. Om du vill besöka barnet kommer vi i enlighet med vår barnskyddspolicy att begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Efter stora naturkatastrofer och mer omfattande strider, bombningar eller dylikt får vi vanligen information från Islamic Relief-kontoret i det drabbade landet om alla fadderbarnen är välbehållna, men ibland kan denna information dröja på grund av de svåra omständigheterna. Om vi måste dra ner eller avsluta verksamheten i krigsdrabbade länder informerar vi faddern om det.

Islamic Relief Sveriges verksamhet står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, precis som alla andra stora biståndsorganisationer i Sverige. Alla organisationer med 90-konto står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, den granskar bland annat att pengarna går dit de ska utan onödiga kostnader. Vårt 90-konto försäkrar att dina pengar används så effektivt och bra som möjligt.
Hos Islamic Relief Sverige går drygt 89 % direkt till ändamålet. Vår administrativa avgift är i genomsnitt cirka 11 %, mycket lägre än gränsen som Svensk Insamlingskontroll har satt, i detta inkluderas bland annat hyra, löner, transporter, post- och bankavgifter mm. När vi var en liten organisation under 90-talet var det möjligt att arbeta helt utan anställda medarbetare och slippa många administrativa avgifter, men då var det också omöjligt att växa och kunna hjälpa hundratusentals människor i tiotals länder som vi gör nu.
Vanligtvis skickar vi bara årsrapporter, i fadderapporten från Islamic Relief lokala kontor finns lite bilder och beskrivning av barnets situation. Vi sponsrar mer än 52000 fadderbarn så fadderrapporter medför stora administrativa kostnader. Vi kan andå kontakata landskontoret för en extra uppdatering om det så önskas.
 

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy