fbpx

GE EN GÅVA HÄR

SWISH: 9001819

Hur går anmälan till?

Rapportera -
kränkningar

Hur går anmälan till?
För att göra en anmälan går du in på anmälningsformuläret Rapportera kränkningar och oegentligheter på vår hemsida, alternativt fyller i formuläret nedan (se rubrik Rapporteringsformulär för incident och tillbud) och skickar per post enligt instruktionerna i formuläret. I formuläret ombeds du kategorisera och precisera det anmälan gäller. Vi ber dig vara så specifik du kan när du svarar på frågorna i formuläret, för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp din anmälan och kunna vidta åtgärder för att säkerställa skydd för barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen. Du får inte sprida eller föra uppgifterna vidare till andra inom eller utanför organisationen om det inte är en del av anmälningsprocessen.

Du kan också anmäla genom att ta kontakt med IR Sveriges utsedda kontaktperson (se rubrik ‘Kontaktuppgifter IR Sverige Safeguarding’ alternativt med ansvarig chef för den avdelning där incidenten eller tillbudet har inträffat eller med HR.

Kan jag som anmäler vara anonym?
Du kan välja att förbli anonym under hela rapporteringsprocessen. Om så önskas så avstå från att fylla i personuppgifter om uppgiftslämnaren i slutet av formuläret. Om du är anonym kan IR Sverige inte få eventuell ytterligare information från dig om ärendet som kan komma att behövas för att åtgärda incidenten eller tillbudet.

Vem inom organisationen tar emot min anmälan?
Anmälningar som görs via formuläret på hemsidan tas emot av Generalsekreterare och HR, alternativt Styrelseordförande och HR. Det senare gäller om anmälan gäller händelse, agerande eller förutsättningar där Generalsekreterare är inblandad.

Vad händer med min anmälan efter det att jag rapporterat?
När IR Sverige fått in en anmälan av incident tas omgående en åtgärdsplan fram. Beroende på misstankens karaktär så vidtar vi de åtgärder som krävs internt men även eventuell extern rapportering till polis och relevanta myndigheter. Du som har anmält kan komma att bli kontaktad för ytterligare information. (Se rubrik 14. Uppföljning av incident eller tillbud). Information som registrerats i anmälan sparas tills saken är utredd, dock längst  under tre månader. Därefter avidentifieras och sparas informationen under 1 år, eller annan rekommenderad tid.

Vid tillbudsanmälan informeras berörd avdelningschef som tillsammans med ansvarig för IR Sveriges Safeguardingpolicy tar fram en åtgärdsplan för att förändra förutsättningarna i verksamheten i enlighet med riskerna i det aktuella tillbudet.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy