Loading...
//Ekonomi
Ekonomi2017-01-10T12:33:01+00:00

Islamic Relief årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) samt Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) respektive Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer. Gåvor och Bidrag värderas till det verkliga värdet när gåvan/bidraget erhålls. Bidrag avser institutionella medel och intäktsförs i takt med att kostnaderna som hänförs till bidraget uppkommer. Bidrag som inte förbrukats under innevarande år skuldförs. Med gåvor avses insamlade medel från allmänheten. Öronmärkta ändamålsbestämda medel som inte nyttjats under året redovisas separat inom Eget kapital.

 

ir-ekonomi-2014

Löner och arvoden

Styrelse anställer generalsekreteraren och dess arbetsutskott beslutar om lönen. Generalsekreterarens lön uppgår till 34 000 kronor per månad.