Islamic Relief Sverige (IR Sverige) samlar in pengar till IR Sveriges verksamhet, i syfte att förbättra situationen för de mest behövande världen över. Transparens är viktigt inom IR Sverige.

Vårt arbete

Islamic Relief (IR) är en internationell ideell organisation (NGO) som söker att främja ekonomisk och social utveckling. Detta uppnås då vi samarbetar med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram. Våra huvudprogram omfattar utvecklingsprojekt, humanitärt stöd samt stöd för föräldralösa.

IR Sveriges givare

Bidragsgivarna är de som ser till att IR Sverige kan genomföra sin verksamhet runtom i världen. Gåvor från bidragsgivare är alltid frivilliga och kan därför när som helst upphöra. Bidragsgivarna kan antingen vara en fysisk eller juridisk person.

Givarens rättigheter

Förtroendet mellan IR Sverige och våra givare/allmänheten är otroligt viktigt. Därför eftersträvar vi att uppnå följande punkter:

 • I IR Sveriges material skall det vara tydligt till vilket ändamål insamlade medel skall användas.
 • Insamling skall alltid ske till vårt 90-konto.
 • Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till IR Sverige och få svar.
 • IR Sverige skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor.
 • Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså skall IR Sverige respektera om en givare inte vill bli kontaktad. IR Sverige skall inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.
 • Givaren skall när som helst kunna få kontaktuppgifter till IR Sveriges ledning.
 • Givaren skall fritt kunna ta del av IR Sveriges stadgar samt senaste årsredovisning på islamic-relief.se.

IR Sverige insamlingsprocess

 1. Hur samlar IR Sverige in pengar?
 2. Öronmärkta gåvor
 3. Återbetalning
 4. Neka en gåva
 5. Gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper
 6. Placering av kapital
 7. Minderåriga volontärer
 8. Frågor och klagomål
 9. Tackrutiner
 10. Hantering av personuppgifter
 11. Återrapportering
 12. Redovisning av intäkter och kostnader
 13. Bilder i insamlingsarbetet
 14. Svensk Insamlingskontroll
 15. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
 16. Insamlingspolicyn giltighetstid och ansvarig

1.     Hur samlar IR Sverige in pengar

IR Sverige vänder sig till både privatpersoner och företag i sin insamling. Det är viktigt för IR Sverige att insamlingsarbetet sker med respekt för den enskilda givaren. När det gäller gåvor från företag ska IR Sverige företagspolicy följas. I den inkluderas vilka typer av företag som IR Sverige kan ta emot gåvor ifrån. IR Sverige bedriver insamling med olika metoder såsom brevutskick, telefon, face-to-face, hemsida och sociala medier, konferenser, event, insamlingsbössor, kollektomater, boxar, sms med mera. Vid öppnande av boxar och bössor ska det alltid finnas två personer närvarande, varav en ur ledningen. Pengarna sätts alltid in på IR Sveriges 90-konto genom det företag som IR Sverige har ett avtal med.

IR Sveriges insamlingsverksamhet ska vara transparent. Alla gåvor som görs till IR Sverige ska vara frivilliga och ska alltid ske på givarens villkor. Insamlingen sker via 90-kontot och är under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som har till uppgift att kontrollera pengarna som kommer till IR Sverige går till ändamålet. Utöver det kontrolleras även att gränsen för tillåten administrationskostnad inte överskrids. IR Sverige är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och måste därför tillämpa de kvalitetskoder som FRII har antagit.

2.     Öronmärkta gåvor

Generellt önskar IR Sverige att få in icke öronmärkta gåvor för att på bästa sätt kunna använda dem där behovet är störst för varje given tidpunkt. Har givaren däremot riktat sin gåva till några av IR Sveriges projekt eller kampanjer ska detta respekteras. Vid överinsamling till projekt eller kampanj tillfaller överskottet IR Sveriges katastroffond.

3.     Återbetalning

IR Sverige kan återbetala en gåva om givaren så önskar, förutsatt att önskan om återbetalning sker inom rimlig tid.

4.     Neka en gåva

IR Sverige har rätt att neka en gåva om givarens värderingar eller verksamhet går emot IR Sveriges värderingar, eller om det finns en misstanke att gåvan ursprung inte är lämplig. IR Sverige kan även neka en gåva om givaren har specifika villkor som IR Sverige inte kan uppfylla.

5.     Gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper

Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre avyttras utan dröjsmål.  IR Sverige tar emot fysiska gåvor såsom, kläder, filtar, tält och mediciner vid behov.

6.     Placering av kapital

IR Sverige ska aldrig placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel skall förvaltas på banker som omfattas av en statlig garanti.

7.     Minderåriga givare

IR Sverige värvar inga minderåriga som givare utan föräldrars samtycke. Dock kan barn på eget initiativ starta egna insamlingar och delta i våra skolkampanjer eller event. Våra skolkampanjer syftar främst till att öka barns medvetenhet gällande barnfattigdom.

8.     Frågor och klagomål

IR Sverige ska bemöta och svara på alla frågor och klagomål från våra givare. De frågor som inkommer via telefon skall besvaras omgående om det är möjligt. De frågor som inkommer via brev eller mail ska besvaras snarast möjligt.

9.     Tackrutiner

IR Sverige ska alltid eftersträva att tacka för mottagna gåvor. Givaren skall tackas på samma sätt som man skänkt sin gåva (mailtack, sms-tack, gåvomat-tack, Personlig tack, brev-tack). Givarna kan även tackas offentligt via IR Sverige hemsida och sociala medier (Facebook, Twitter med mera.)

10.  Hantering av personuppgifter

IR Sverige följer General Data Protection Regulation (GDPR), vilket innebär att personuppgifter som lämnas till IR Sverige endast får användas i vår administration. Som givare hamnar personuppgifter i vårt datasystem. Det finns möjlighet att vara anonym, men då måste man själv informera IR Sverige om detta. Dock önskar IR Sverige att alla våra givare förs in i datasystemet så att vi på enkelt sätt ska kunna bidra med fortlöpande information om vår verksamhet. Personuppgifterna sparas säkert i vårt system som ett fåtal anställda har tillgång till. Uppgifter lämnas aldrig till någon tredje part.

11.  Återrapportering

IR Sverige ska regelbundet informera om sin verksamhet på hemsida, och via sociala medier. Givare som har uppgett sin mailadress ska få nyhetsbrev kontinuerligt via mail där vi informerar om IR Sveriges arbete. De givare som ej har uppgett sin mailadress får information hemskickad via post. I de fall då kostnaden för återrapportering uppskattas bli för stor i relation till gåvan sker ingen återrapportering. När en insamling till en akut katastrof inletts ska en regelbunden rapportering ske via vår hemsida eller sociala medier. Nya givare som blir uppringda av IR Sverige får ett bekräftelsebrev hemskickat med posten med ett autogiromedgivande att fylla i för att kunna förverkliga sin gåva. Om en givare varken vill ha nyhetsbrev, information eller liknande via post, sms eller mail från IR Sverige ska givaren själv informera detta, och denna önskan skall alltid respekteras.

12.   Redovisning av intäkter och kostnader

IR Sverige redovisar sina intäkter och kostnader i årsredovisningen som man kan ladda ner från hemsidan. Intäkterna delas ut efter ändamål och behov. IR Sveriges mål är alltid att eftersträva en låg administrationskostnad.

13.  Bilder i insamlingsarbetet

Alla bilder som IR Sverige använder måste följa de lagar som gäller i Sverige. Det finns även en bildpolicy för Islamic Relief worldwide som vi följer.

14.  Svensk Insamlingskontroll

IR Sverige har tilldelats ett så kallat 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. De har till uppgift se till att insamlade medel kontrolleras, och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna går till administrationskostnader. Om IR Sverige inte följer Svensk Insamlingskontrolls regelverk dras 90-kontot in. För mer information se insamlingskontroll.se.

15.   Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IR Sverige är idag en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII har till uppgift att verka för en professionell insamling och öka förutsättningarna för sina medlemsorganisationer att göra insamlingar på ett förtroendegivande sätt. Utöver detta så deltar FRII även i opinionsbildning och erbjuder seminarier, utbildningar med mera. för medlemsorganisationer.

16.   Insamlingspolicyns giltighetstid och ansvarig

Denna insamlingspolicy gäller från och med beslutsdagen tills vidare, men ses över en gång per år och revideras vid behov. Ansvarig för dokumentet är insamling- och kommunikationschef. Har du synpunkter på vår Insamlingspolicy, hör av dig till insamling- och kommunikationschefen, dennes kontaktuppgifter går att finna på vår hemsida.