Loading...
///Insamlingspolicy
Insamlingspolicy2018-10-19T16:19:29+00:00

Islamic Relief Sverige (IR Sverige) samlar in pengar till IR Sveriges verksamhet, i syfte att förbättra situationen för de mest behövande världen över. Transparens är viktigt inom IR Sverige, och har därför valt att följa insamlingspolicyn.

Vårt arbete

Islamic Relief är en internationell ideell organisation (NGO) som strävar efter att främja ekonomisk och social utveckling. Detta uppnås då vi samarbetar med det lokala samhället genom bistånd och utvecklingsprogram. Våra huvudprogram omfattar utvecklingsprojekt, nödbistånd, stöd för föräldralösa samt Waqf-Fond.

Islamic Relief Sveriges givare

Bidragsgivarna är de som ser till att IR Sverige kan genomföra sin verksamhet runt om i världen. Gåvor från bidragsgivare är alltid frivilliga och kan därför när som helst upphöra. Bidragsgivarna kan antigen vara en fysisk eller juridisk person.

Givarens rättigheter

  • Förtroendet mellan IR Sverige och sina givare/allmänheten är otroligt viktigt. För att uppnå detta kommer IR Sverige uppfylla följande punkter:
  • IR Sveriges material skall vara tydligt med till vilket ändamål insamlade medel skall användas
  • Insamling skall alltid ske till 90-konto
  • Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till IR Sverige och förvänta svar
  • IR Sverige skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor
  • Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså skall IR Sverige respektera om en givare inte vill bli kontaktad. IR Sverige skall inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.
  • Givaren skall när som helst kunna få reda på kontaktuppgifter till IR Sveriges ledning.
  • Givaren skall fritt kunna ta del av IR Sveriges senaste årsredovisning samt våra stadgar på islamic-relief.se.

IRS:s insamlingsprocess

1. Hur samlar IR Sverige in pengar

IR Sverige vänder sig till både privatpersoner och företag i sin insamling. Det är viktigt för IR Sverige att insamlingsarbetet sker med respekt för den enskilda givaren. När det gäller större gåvor (företag) ska IR Sverige företagspolicy följas. I den inkluderas vilka typer av företag som IR Sverige kan ta gåvor ifrån. IR Sverige bedriver insamling med olika metoder brevutskick, telefon, Face-to-Face, hemsida & sociala medier, konferenser, event, insamlingsbössor, Gåvomater/kollektomater, boxar, SMS m.m. Vid öppnande av boxar och bössor ska det alltid finnas två personer närvarande, varav en ur ledningen. Pengarna sätts alltid in på IR Sveriges 90-konto genom Loomis tjänst.

IR Sveriges insamlingsverksamhet ska alltid vara transparent. Alla gåvor som görs till IR Sverige ska vara frivilliga och ska alltid ske på givarens villkor. Insamlingen sker via 90-kontot och är under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som har till uppgift att kontrollera pengarna som kommer till IR Sverige går till ändamålet. Utöver det kontrolleras även att gränsen för tillåten administrationskostnad inte överskrids. IR Sverige är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och måste därför både tillämpa kvalitetskoden som FRII har antagit.

2. Öronmärkta gåvor

Generellt önskar IR Sverige att få in icke öronmärkta gåvor för att på bästa sätt kunna använda dem där behovet är störst för varje given tidpunkt. Har givaren däremot skänkt sin gåva till några av IRS:s projekt eller kampanjer ska detta respekteras. Vid överinsamling till någon kampanj tillfaller överskottet IRS emergencyfond.

3. Återbetalning

IR Sverige kan återbetala en gåva om givaren så önskar, förutsatt att önskan om återbetalning sker inom rimlig tid.

4. Neka en gåva

IR Sverige har rätt att neka en gåva om givarens värderingar eller verksamhet går emot IR Sveriges värderingar, eller om det finns en misstanke om att gåvans ursprung inte är lämplig. IR Sverige kan även neka en gåva om givaren har specifika villkor som IR Sverige inte kan uppfylla.

5. Minderåriga volontärer

IR Sverige värvar inga minderåriga som givare utan föräldrars samtycke (se volontärpolicy). Dock kan barn på eget initiativ starta egna insamlingar och delta i våra skolkampanjer eller event. Våra skolkampanjer syftar främst till att öka barns medvetenhet gällande barnfattigdom.

6. Frågor & klagomål

IR Sverige ska bemöta och svara på alla frågor och klagomål från våra givare. De frågor som inkommer via telefon skall besvaras omgående om det är möjligt. De frågor som inkommer via brev eller mail ska besvaras snarast möjligt.

7. Tackrutiner

IR Sverige ska alltid eftersträva att tacka för mottagna gåvor. Givaren skall tackas på samma sätt som man skänkt sin gåva (Mail-tack, SMS-tack, Gåvomat-tack, Personlig-tack, Brev-tack). Givarna kan även tackas offentligt via IR Sveriges hemsida och sociala medier (Facebook, Twitter m.m.)

8. Hantering av personuppgifter

IR Sverige följer Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att personuppgifter som lämnas till IR Sverige endast får användas i vår administration. Som givare hamnar personuppgifter i vårt datasystem (KomMed). Det finns möjlighet att vara anonym, men då måste man själv informera IR Sverige om detta. Dock önskar IR Sverige att alla våra givare hamnar i datasystemet för att på ett enkelt sätt fortlöpande kunna ge information om vår verksamhet, men även för att kunna rapportera till skattemyndigheten för skatteavdrag. Personuppgifterna sparas säkert i vårt system som ett fåtal anställda har tillgång till. Uppgifterna kommer aldrig lämnas till någon tredje part.

9. Återrapportering

IR Sverige ska regelbundet informera om sin verksamhet på hemsidan, men även via sociala medier. Givare som har uppgett sin mailadress ska få nyhetsbrev kontinuerligt via mail där vi informerar om IR Sveriges arbete. De givare som ej har uppgett sin mailadress får information hemskickad via post. I de fall då kostnad uppskattas blir större i relation till gåvan sker ingen återrapportering. När katastrofer sker och en insamling har inletts ska en frekvent rapportering ske via vår hemsida eller sociala medier. Skulle någon givare vilja få en mer detaljerad rapportering om hur insamlade medel har använts kan man gå in på vår hemsida och ladda ner årsredovisningen. Nya givare som blir uppringda av IR Sverige får ett bekräftelsebrev hemskickat med posten med ett autogiromedgivande att fylla i för att kunna förverkliga sin gåva. Om en givare varken vill ha nyhetsbrev, information eller liknande via post, SMS eller mail från IRS ska givaren själv informera om detta, och detta önskemål skall alltid respekteras.

10. Redovisning av intäkter & kostnader

IR Sverige redovisar sina intäkter och kostnader i årsredovisningen som man kan ladda ner från hemsidan. Intäkterna delas efter ändamål och behov. Målet IR Sverige har är alltid att eftersträva en låg administrationskostnad.

11. Bilder i insamlingsarbetet

Alla bilder som IR Sverige använder måste följa de lagar som gäller i Sverige. Det finns även en en policy för Islamic Relif worldwide som vi följer.

12. Svensk insamlingskontroll

IR Sverige har tilldelats ett s.k. 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. De har till uppgift att se till att insamlade medel kontrolleras, och har som krav att högst 25 procent av de totala intäkterna får gå till administrationskostnader. Om IR Sverige inte följer Svensk Insamlingskontrolls regelverk dras 90-kontot in. För mer information se insamlingskontroll.se.

13. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IR Sverige är idag en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII har till uppgift att verka för en professionell insamling och öka förutsättningarna för sina medlemsorganisationer att göra insamlingar på ett förtroendegivande sätt. Utöver detta så deltar FRII även i opinionsbildning och erbjuder seminarier, utbildningar m.m. för medlemsorganisationer.