Syfte

Goda rutiner är viktigt för att minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Därför har Islamic Relief Sverige (IR Sverige) tagit fram denna policy som har till syfte att vara en hjälp vid hanteringen av om misstankar om oegentligheter skulle uppstå.

Hur anmälan om oegentligheter går till?

Den som har misstankar om oegentligheter måste ha rimliga grunder för det. Anklagelser som medvetet är felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder. Alla oegentligheter skall rapporteras till generalsekreteraren eller till närmaste chef. Rapporten ska undersökas omgående, och skulle ärendet vara berättigat skall nödvändiga åtgärder vidtas. Skulle däremot misstankarna gälla generalsekreteraren eller andra chefer, skall rapporten skickas till styrelseordförande. Skulle misstankarna gälla styrelseordförande så skall man vända sig förtroendevald- och auktoriserad revisor. På hemsidan skall det finnas ett formulär där anonyma anmälningar är möjliga.

Skydd mot repressalier

Den person som framför sina misstankar om oegentligheter skall inte drabbas av repressalier. Att vidta repressalier på grund av en anmälan om oegentligheter kan leda till disciplinära åtgärder. Skulle en individ utsättas för repressalier skall all information och dokumentation som stödjer detta skickas till generalsekreteraren för utredning. De fallen repressalierna involverar generalsekreteraren så vänder man sig till styrelseordförande.

Identiteterna för både den som rapporterar om oegentligheter och den som blir anklagad ska under processens gång hållas konfidentiella. Men om det krävs att bådas identiteter offentliggörs skall de inblandade informeras.

Högsta instans

Styrelsen skall alltid uppdateras om alla oegentligheter och fatta beslut om eventuella åtgärder. Alla beslut kan överklagas till förtroendevald revisor och vid oenighet har årsmötet beslutsrätt som sista instans.

Anonyma anmälningar

IR Sverige arbetar kontinuerligt och förebyggande för att motverka korruption genom intern och extern kontroll. IR Sverige accepterar inte missbruk av de bidrag vi har fått förtroende från samhället.

Interna och externa intressenter (inklusive medarbetare) som misstänker att korruption kan sker i organisationen skall slå larm enligt följande:

Islamic Reliefs anställda:

Kontakta din närmaste chef om din misstanke

Kontakta generalsekreterare om din misstanke gäller din närmaste chef

Du har självklart möjlighet att kontakta IR Sveriges ordförande eller IR Sveriges förtroendevalda revisor Mohamed Temsamani (e-post: mo.temsamani@gmail.com).

Externa personer:

Kontakta generalsekreterare om eventuell misstanke

Du har självklart möjlighet att kontakta IR Sveriges ordförande eller IR Sveriges förtroendevalda revisor

Vill du rapportera oegentligheter anonymt? Skriv till oss här!