Islamic Relief Sverige startades år 1992 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige för att i enlighet med islamisk värdegrund, arbeta med bistånd och utvecklingsprojekt runt om i världen Idag är Islamic Relief Sverige en självständig biståndsorganisation som styrs av sina medlemsorganisationer.

§ 1. Status

Föreningens namn är Islamic Relief Sverige och dess säte är Stockholm. Föreningen bygger på en ideell grund för att bedriva internationellt bistånds- och utvecklingsarbete. Föreningen är en samarbetspartner till Islamic Relief Worldwide.

§ 2. Föreningens syfte

Islamic Relief är en ideell förening som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaningen till fattigdomsbekämpning och lindring av alla människors lidande.

§ 3. Mål

Islamic Reliefs mål är att:

 • Med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över.
 • Med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse.
 • Skydda mänskligt liv och hälsa.
 • Tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning som berör humanitärt bistånds- samt utvecklingsarbete.
 • Värna specifikt om barns rättigheter och kvinnors rättigheter till utbildning, utveckling samt försörjning.
 • Motverka orättvisa globala strukturer.

§ 4. Medlemsorganisationer

Mom. 1: Medlemskap kan erhållas av föreningar och organisationer som är verksamma i Sverige och ställer sig bakom Islamic Reliefs Stadgar, syfte och mål.

Mom. 2: Nya medlemsorganisationer antas av årsmöte efter en skriftlig ansökan. Ansökan ska innehålla aktuella stadgar, senaste årsredovisning och årsmötesprotokoll.

Mom. 3: Ansökan om medlemskap ska inkomma till styrelsen senast fyra veckor innan årsmöte.

Mom. 4: Årsmötet beslutar med enkel majoritet om anslutning av nya medlemsorganisationer efter förslag från styrelsen.

Mom. 5: Årsmötet äger rätt att med ¾ majoritet utesluta en medlemsorganisation som bryter mot stadgarna eller på annat sätt motverkar organisationens syfte och mål.

Mom. 6: Medlemsorganisationer erlägger en årlig medlemsavgift som bestäms av årsmötet.

§ 5. Stödmedlemmar

Ett stödmedlemskap kan erhållas av enskilda personer som ställer sig bakom föreningens stadgar och erlägger en årsavgift som bestäms av föreningens styrelse. Stödmedlemmar äger ej rösträtt på årsmötet.

§ 6 Motioner

Medlemsorganisationer har rätt att skicka motioner till årsmöte. Motionerna skall skickas till styrelsen senast 4 veckor innan årsmöte för behandling. Motioner skall sedan tas upp på årsmöte för behandling.

§ 7. Ombud

Medlemsorganisationer har rätt att sända tre ombud till årsmötet.

§ 8. Årsmötet

Mom. 1: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte ska hållas årligen innan juni månadsslut och kallelsen ska skickas minst 6 veckor innan mötet till alla medlemsorganisationen.

Mom. 2: Handlingar till årsmötet ska skickas senast två veckor före mötet.

Mom. 3: Årsmötet är beslutsmässig om minst hälften av ombuden är närvarande.

Mom. 4: Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Val av mötesfunktionärer.
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomiskberättelse
 7. Revisionsberättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet.
 9. Fastställande av verksamhets- och budgetramar
 10. Motioner och propositioner
 11. Medlemsavgift
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor samt en revisorssuppleant
 15. Val av minst 2 och max 4 personer till valberedning
 16. Övriga frågor

Mom. 5: Mandatperioden för de förtroendevalda är på tre år. Frågor om val behandlas endast under valår, om inte eventuella fyllnadsval behövs.

Mom. 6: Ett extra årsmöte kan hållas om fler än hälften av föreningens medlemsorganisationer eller styrelsen begär detta. Kallelse till extra årsmöte skall skickas senast 2 veckor före mötet. På extra årsmöte kan endast de ärenden som angetts i kallelsen behandlas.

Mom. 7: Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat har angetts i stadgarna.

Mom. 8: Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Personal, stödmedlemmar, förtroendevalda samt kandidater till förtroendeposter har endast yttranderätt. Varje ombud har endast en röst vilket inte får överlämnas åt en annan person.

§ 9. Styrelsen

Mom. 1: Styrelsen består av minst sju ledamöter och högst nio inklusive ordförande samt två suppleanter

Mom. 2: Vice ordförande, sekreterare, kassör utses vid konstituerande styrelsemöte.

Mom. 3: Styrelseledamöter väljs av årsmötet.

Mom. 4: Styrelsen är beslutför, när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Mom. 5: Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförande eller i dennes frånvaro vice ordförandens röst utslagsgivande.

Mom. 6: Styrelsen sammanträder minst 5 gånger årligen efter kallelse från ordförande, eller efter begäran av minst hälften av ledamöterna.

Mom. 7: Styrelsen ansvarar för att följa årsmötets beslut, leda föreningen, förvalta förenings tillgångar samt föra dess talan mellan årsmötena.

§ 10. Valberedning

Mom. 1: Valberedning består av minst 2 och högst 4 ledamöter och väljs av årsmöte var tredje år.

Mom. 2: Ledamöter i valberedningen bör ha erfarenhet av aktivt föreningsarbete i minst tre år.

Mom. 3: Valberedningen ansvarar för att bereda valen till ordförande och resterande styrelseledamöter samt revisorer vid årsmöte.

§ 11. Revisorer

Mom. 1: Årsmöte väljer en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor samt revisorssuppleanter för en mandatperiod på tre år.

Mom. 2: Revisorerna ansvarar för att granska styrelsens arbete, verksamhet och ekonomi.

§ 12. Tecknande av föreningens namn

Föreningens firma tecknas av fyra personer som styrelsen utser dock två i förening.

§ 13. Räkenskap och revision

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret, styrelsen utarbetar varje år, före 1:a maj, resultat och balansräkning för föreningen. Räkenskapen skall revideras av den på årsmötet valda revisorer.

§ 14. Stadgeändring och föreningens upplösning

Beslut om stadgeändring och föreningens upplösning skall omfattas av minst 3/4 av de avgivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av årsmötet.
Om föreningen upplöses ska dess tillgångar lämnas till medlemsorganisationer för insatser som främjar föreningens ändamål.

Dessa stadgar antogs den 6 juni 2010 och reviderades senast den 9 maj 2018.