fbpx

GE EN GÅVA HÄR

SWISH: 9001819

Vad är en orosanmälan?

Rapportera -
kränkningar

Vad är anmälan, rapportering, orosanmälan och visselblåsning?
IR Sveriges anmälan- eller rapporterings funktion vad gäller safeguarding (kallas även orosanmälan eller visselblåsarfunktion) finns till för dig som har misstanke om att ett barn, ungdom, ung person och person i riskzonen far illa inom IR Sveriges verksamhet i Sverige eller i någon av våra verksamheter runt om i världen. Du kan också göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp inom verksamheten.

Som en del i det viktiga arbetet att upprätthålla barns, ungdoms, unga personers och personer i riskzonens säkerhet och hälsa inom organisationen, så har all personal inom IR Sverige rapporteringsplikt kring incidenter eller tillbud vad gäller barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen. Det skall finnas enkla vägar att rapportera eventuella kränkningar och övergrepp, eller misstanke därom, för samarbetspartners och privatpersoner, samt för de barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen som omfattas av våra program. För att sådan anmälan enkelt ska kunna göras finns ett digitalt anmälningsformulär på IR Sveriges hemsida samt anmälnings- eller rapporterings formuläret nedan.

Med verksamhet i cirka 40 länder världen över är det många människor som dagligen kommer i kontakt med våra program och de barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen som befinner sig där. Funktionerna för visselblåsning och orosanmälan är därför en viktig del i vårt arbete med skydd av de som mottar stöd från IR Sverige. Se även IR Sveriges rutin Klagomålshantering.

Två olika typer av rapportering eller anmälan – incident och tillbud

IR Sverige har två typer av anmälan/rapportering; incidentrapportering och tillbudsrapportering. Båda typerna av anmälan görs genom att använda sig av anmälningsformuläret på IR Sveriges hemsida alternativt formuläret nedan (se rubrik Rapporteringsformulär för incident respektive tillbud nedan).

Med incident avses en händelse eller handling som innebär ett brott mot Safeguardingpolicyn enligt definitionen under avsnittet IR Sveriges ramverk för Safeguarding – Vad är övergrepp och Kränkningar?

 Ett tillbud är en händelse, handling, beteende, rutiner eller arbetssätt som slutade väl och inte denna gång innebar ett brott mot policyn men som skulle kunna leda till det i framtiden. Ett tillbud är ett agerande eller förutsättningar som innebär en risk för framtida brott mot policyn.

Incidentrapportering
Incidentrapporteringen görs till vår egen organisation när överträdelse av policyn sker. Om händelsen innebär ett brott mot svensk lag uppmuntras personen som gör anmälan även att göra en polisanmälan. Du skall göra en incidentrapportering (anmälan) när:

Du blir vittne till, eller misstänker att, ett barn, ungdom, ung person eller person i riskzonen utsätts för skada, kränkning, diskriminering, någon form av fysiskt eller psykiskt våld, sexuellt övergrepp eller utnyttjande.

  • Du får ta del av en anmälan.
  • Ett barn, ungdom, ung person eller person i riskzonen berättar om kränkningar, våld och övergrepp.

Tillbudsrapportering
Tillbudsrapporteringen är ett verktyg för att säkerställa att IR Sverige är en plats som är både trygg och säker för barn, ungdomar, unga personer eller personer i riskzonen men också ett sätt för IR Sverige att arbeta långsiktigt med att förbättra verksamheten och rutinerna.

Målet med tillbudsrapporteringen är att försöka förbättra IR Sveriges verksamhet och minimera riskerna för att incidenter – det vill säga agerande, händelser eller förutsättningar som bryter mot policyn – uppkommer vid ett senare skede.

Du skall göra en tillbudsrapportering (/tillbudsanmälan) när:

  • Du upptäcker brister inom IR Sveriges verksamhet som innebär en risk för brott mot policyn vid ett senare skede.

Genom att använda denna hemsida så godkänner du Islamic Reliefs Integritetspolicy