Vanliga frågor om zakat

Zakat betalas av psykiskt friska vuxna muslimer som äger en förmögenhet som överstiger den så kallade nisab-tröskeln. Zakat betalas en gång per år enligt den muslimska kalendern – månkalendern. Detta motsvarar 354 dagar.

Ett exempel:

Abdullah har nyligen börjat jobba och får en lön på 10 000 kronor efter en månad. Han har inga skulder och därför uppgår hans förmögenhet till 10 000 kronor. Nisabtröskeln är vid detta tillfälle 2 000 kronor och Abdullah omfattas nu av kriterierna för att betala zakat.

Efter 354 dagar är det dags för Abdullah att åter se över sin situation. Abdullah räknar ut att han har sparat 100 000 kronor och har skulder på kort sikt som uppgår till 20 000 kronor. Nu uppgår alltså Abdullahs tillgångar till 80 000 kronor. Nisabtröskeln är nu 2 200 kronor. Abdullah ska därför betala 2,5 procent av sina 80 000 kronor i zakat: 2 000 kronor.

Många betalar sin zakat under ramadan. Än mer korrekt ur ett islamiskt perspektiv är dock att räkna ut och betala zakat exakt ett månår efter att dina tillgångar uppnådde nisab-tröskeln.

Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld på förfallodagen av din zakatbetalning.

Exempel: Priset på 1 gram guld idag är 285.07 SEK * 85 gram = 24230 SEK

Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat. I exemplet ovan 24230 *0.025 = 605.75

Enligt Madhab Hanafi kan man även räkna ut gränsen för nisab baserat dagspriset för silver (612.36 gram silver). Baserat på vilken tolkning man tillämpar kommer gränsen för nisab att skilja sig. Islamic Relief ser till att dina pengar når de mest behövande oavsett vilken skola du följer.

För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt Hawl (ett muslimskt år: 354 dagar).

I samma stund som dina tillgångar når upp till nisab-tröskeln blir du berättigad att betala zakat. Men zakat betalas ett månår – 354 dagar – efter detta datum, om dina tillgångar fortfarande når upp till nisab. Det spelar ingen roll om din förmögenhet minskar eller ökar under året. Det är värdet av dina tillgångar i slutet av månåret som används för att beräkna och betala zakat.

Exempel 1: Nisab ligger på 2000 kronor och Fatima 10 000 kronor sparat och inga skulder. Hennes tillgångar är därmed 10 000 kronor och hon är därför berättigad att betala zakat. Efter ett månår har Fatima ökat sin förmögenhet, som nu uppgår till 20 000 kronor. Även nisab har stigit till 2 100 kronor.  Eftersom Fatimas tillgångar fortfarande ligger över nisab kan hon betala zakat. Summan beräknas utifrån tillgångarna hon har i slutet av månåret.

Exempel 2: Nisab är 2 000 kronor och Fatima har 10 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes förmögenhet är därför 10 000 kr och hon är berättigad att betala zakat. När ett månår har passerat har Fatimas tillgångar minskat och hon har bara 5 000 kronor i besparingar. Nisab har stigit till 2 100 kronor så Fatimas tillgångar ligger fortfarande över Nisab-tröskeln vid årets slut. Hon betalar därför zakat och beräknar den utifrån sina tillgångar på 5 000 kronor.

Exempel 3: Nisab är 2 000 kronor och Fatima har 10 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes tillgångar uppgår till 10 000 kronor och hon är därmed berättigad att betala zakat. Ett månår senare har Fatima dock förlorat sitt jobb och har bara besparingar på 1 000 kronor. Nisab har stigit till 2 100 kronor och Fatimas tillgångar ligger under tröskeln. Därför behöver hon inte betala zakat för detta år.

Din förmögenhet eller nettotillgångar kan sammanfattas som de likvida tillgångarna du har minus dina kortfristiga skulder.

Likvida medel är de som kan omvandlas till kontanter mycket enkelt. Kortfristiga skulder inkluderar räkningar, hyra, personliga lån och kreditkortsskulder. De flesta lärda är överens om att eventuella bolån inte ska inkluderas.

Följande bör inkluderas när du beräknar dina tillgångar:

 • Kontanter på banken och hemma.
 • Kontanter som du sparat för speciella ändamål, exempelvis bröllop, pilgrimsfärd/hajj, bilköp etc.
 • Värdet på det guld och silver som du äger.
 • Värdet av dina aktier till marknadspris.
 • Värdet på skulder som andra har till dig.
 • Om du äger ett företag, balansräkningsvärdet på det lager du äger.
 • Om du äger fastigheter, eventuella hyresinkomster som sparats.

Du behöver inte räkna värdet på ditt hem eller mark du äger som en del av dina tillgångar. Du behöver inte heller inkludera bruksföremål såsom bil, kläder eller hushållsapparater.

Följande utgör dina skulder:

 • Pengar du är skyldig till andra, både banker och bekanta, kreditkortsskulder etc.
 • Innevarande månads hyra eller bolånekostnad.
 • Räkningar som förfaller innevarande månad.
 • Om du äger ett företag inkluderas utgifter såsom hyra, löner, räkningar, etc.
 • Kortfristiga företagslån och kassakrediter.

Beräkningen för dina rikedomar / nettotillgångar är:

Tillgångar – Kortfristiga skulder = Dina tillgångar.

Så länge din rikedom ligger över dagens nisab, är du berättigad att betala zakat.

 

Enligt Hanafis skola ska allt guld och silver räknas till dina tillgångar. Enligt Shafis skola behöver dock inte guld och silver som du använder regelbundet inkluderas. Många lärda anser att det är fördelaktigt att inkludera allt guld och silver i beräkningen.

 

Om du äger aktier i syfte att handla med dem, inkluderas de i värdet av dina tillgångar. Om de inte är avsedda för handel snarare är avsedda som en investering för att generera utdelning, behöver bara utdelningen inkluderas i dina tillgångar.

Samma princip gäller för handel med fastigheter. Om en egendom köps med avsikt att sälja den, räknas dess värde in i dina tillgångar. Köps en fastighet som en investering, exempelvis för uthyrning, ska bara värdet av uthyrningen inkluderas i dina tillgångar.

Ett långfristigt lån ska inte räknas till dina skulder i zakat-beräkningen. Lån som tas av personliga skäl kan räknas som en skuld.

Företagslager räknas som en tillgång för zakat-ändamål, oftast i form av inköpsvärdet. Affärslokaler behöver inte räknas som en tillgång, och inte heller mark som företaget äger.

 

Zakat al-fitr ska inte förväxlas med zakat al-mal, den årliga zakatbetalningen.

Innan slutet av fastemånaden ramadan, betalar varje vuxen muslim som har mat som överstiger hans eller hennes behov zakat al-fitr. Han / hon kan också betala på uppdrag av sina anhöriga. Zakat al-fitr betalas innan Eid-bönen, i form av stapelvaror – alltså mat.

Om du donerar zakat al-fitr i förväg genom Islamic Relief distribuerar vi matpaketen i rätt tid bland de behövande.

Profeten Mohammed beskrev zakat al-fitr såhär: För ihop dina händer och skopa upp en handfull med mat, och gör detta fyra gånger.

Omräknat till pengar uppskattas zakat al-fitr till 75 kronor (2019).

Du kan betala din zakat i förskott om vet att din förmögenhet kommer att ligga på samma nivå. Det är också tillåtet att betala zakat i omgångar, men en samlad betalning är att föredra.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.


School girl from Indonesia

Genom Islamic Relief kan din zakat bli till utbildning för en flicka i Indonesien.