COP27: Utskick från Islamic Relief Sverige 

Klimatkrisen är ett utav de största globala hoten mot mänskligheten. Detta gäller på både kort och lång sikt. 

Islamic Relief vill värna om allvaret i de utmaningar som extrema väderförhållanden bidrar till. Då vi arbetar i klimatsårbara kontexter är det av yttersta vikt att vi som organisation står bakom de internationella åtaganden som tagits. Vi vittnar om de allvarliga effekterna som vår målgrupp utsätts för dagligen och observerar dess destruktiva effekter på vårt dagliga arbete ute på fält. 

Vid Afrikas horn upplevs just nu den värsta torkan i regionen på fyra decennier, något som leder till svält och lidande. Samtidigt sker kontrasten i Pakistan, där 30,000 invånare förlorat sina hem efter översvämningar som klassats som de mest brutala landet har varit med om i följd av kraftigt monsunregn och glaciärsmältningar. 

Sorgligt nog kommer dessa katastrofer med stor sannolikhet att öka, om inte världens ledare inser allvaret. 

I samband med COP27, publicerade Islamic Relief Worldwide en ny klimatpolicy* som förmedlar det vi anser krävas för att adressera krisen. Klimatpolicyn är uppdelad i två principer; rättvisa och inkludering. 

Den rikaste delen av världen är överrepresenterad i klimatavtryck och förvärrande av krisen, medan det drabbar de utsatta länderna som mest. Hälften av de globala co2 utsläppen kommer ifrån vår jords 23 rikaste länder, som endast utgör 12% av vår totala befolkning, samtidigt som de genereras i succesiva vinster via den fossila industrin.  

MicrosoftTeams image 15
Många människors liv i Bari-regionen i Puntland State har påverkats av den förödande torkan i Somalia och Afrikas horn.

För att ge perspektiv har exempelvis Pakistan, Bangladesh, Somalia, och Etiopien gemensamt bidragit med knappt 1% av de globala utsläppen, trots de svåraste följderna av klimatkrisen i form av extrem torka och översvämningar. 

Utöver detta synliggör klimatförändringarna orättvisor och ojämlikheter även på annat håll. Kvinnor, äldre, funktionshindrade och människor som lever i fattigdom och sårbarhet har drabbats allra värst vad gäller konsekvenserna relaterade till klimatförändringarna. De fattiga länderna är oftast även strukturellt uteslutna från beslutsfattande samt deltagande i viktiga processer kopplat till att hantera den stora utmaningen som står framför dem vad gäller klimatförändringar. 

Images 5 1

MicrosoftTeams image 11
Efterbörden av dem kraftiga översvämningarna i Sindh, Pakistan.

Trots att vi inte närvarade på plats under COP27 är frågan lika relevant för oss på Islamic Relief Sverige som alltid. Den nya policyn sätter följande krav på världens ledare att ta itu med brådskande åtgärder inom dessa tre huvudaspekter: 

  • Utsläppsminskning (Mitigation)

För att kunna förebygga de kraftigaste effekterna av klimatförändringarna så måste insatser ingripas för att begränsa klimatuppvärmningen till den kritiska 1.5 – graders nivån, genom att minska på utsläppen av växthusgaser med minst 50% vid 2030. För att klara av detta så krävs det att framförallt massiva insatser i att bryta ned det globala energiberoendet av fossila bränslen (kål, olja, gas) och investera mer i förnybar energi. 

  • Anpassning (Adaptation) 

Samtidigt som klimatförändringar är en pågående verklighet så behövs mer resurser och finansiering till de mest sårbara och utsatta för att de ska kunna stå emot och hantera de allvarliga konsekvenserna. För närvarande så går mindre än en fjärdedel av all klimatfinansiering gentemot anpassning. Klimatanpassningsinsatser där alltifrån att bygga havsmurar till att etablera omfattande skördar som är resistenta mot torka, kan komma att kosta länder i utveckling upp till 340$ miljarder årligen till 2030, och ännu mer om klimatkrisens effekter eskaleras. I linje med andra organisationer, önskar Islamic Relief därav att klimatfinansieringen gentemot anpassning måste höjas till minst hälften av all klimatfinansiering.

  • Förlust & Skador (Loss and Damage) 

Utöver anpassning så behövs det enorma resurser för att lindra de nuvarande samt de kommande skadorna som klimatkrisen redan bidrar med. Klimatförändringarna estimeras att kosta länder i utveckling upp till 580 miljarder $ i försluter och skador varav de senaste översvämningarna i Pakistan estimeras att kosta landet drygt 30 miljarder $. Islamic Relief välkomnar beslutet som togs på COP27 i att etablera en fond som är dedikerat just till förluster och skador riktade mot de länder som är mest sårbara gentemot klimateffekterna. 

En fond för förluster och skador är ett steg i rätt riktning men därefter krävs det även att finansieringen blir effektiv och förvaltas rätt. Som biståndsorganisation värnar Islamic Relief om denna fråga och hoppas innerligt att världens ledare tar tag i de allvarliga utmaningarna framför oss. Ansvarsbördan ligger på makthavarna och inte minst de rika länderna som oproportionerligt står till ansvar för klimatkrisen medan de allra fattigaste får erfara de mest komplexa konsekvenserna, inte minst vad gäller finansiering.  

*Klimatpolicyn från Islamic Relief Worldwide går att läsa här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.