Miljöpolicy & Hållbarhet

Policyn utgår från IR Sveriges grundvärderingar; Ansvar (Amana), Medkänsla (Rahma), Uppriktighet (Ikhlas), Social Rättvisa (Adl) och Fulländning (Ihsan), samt IR Sveriges syn på hållbarhet.

Introduktion

Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor. De skapar extrema väderhändelser och naturkatastrofer såsom torka, extrema temperaturer, kraftiga stormar och översvämningar. Sårbara, utsatta människor och människor som lever i fattigdom drabbas ofta hårdast av dessa katastrofer som bland annat skapar matosäkerhet och förstör människors hem och möjligheter att försörja sig. Klimatförändringarna skapar även vattenbrist på flera håll i världen, vilket bland annat innebär en hälsorisk. I andra delar av världen hotas hela städer av förhöjda vattennivåer. Konsekvenserna av klimatförändringarna kan också bidra till ökade spänningar och konflikter i instabila kontexter.

På många platser i världen är klimatförändringarnas effekter en av orsakerna till humanitära behov. Klimatförändringarna har även mer långsamma effekter såsom degradering av naturresurser och ekosystem, vilket hotar säker tillgång till mat och försörjningsmöjligheter, särskilt i samhällen med låg resiliens och hög grad av naturresursberoende. Fungerande ekosystem och ett stabilt klimat är en förutsättning för utveckling, fattigdomsbekämpning och för trygga, fredliga samhällen. IR Sverige ser därför att utveckling, för att vara hållbar, måste ha sin utgångspunkt i hållbart utnyttjande av naturresurser och begränsad påverkan på miljö och klimat. IR Sverige ser även att en central del i långsiktigt, hållbart utvecklingssamarbete är att bidra till ökad resiliens hos lokala samhällen. Detta för att kunna hantera och återhämta sig från miljö- och klimatrelaterade hot och katastrofer, där klimatanpassning som utgår från lokala behov och lokal kunskap är en viktig byggsten.

Att hantera klimatförändringarna bidrar till IR Sveriges uppdrag att minska fattigdom och lidande. Detta ska vi göra genom relevanta utvecklings-, anpassnings-, och riskreducerande insatser som hjälper samhällen att hantera kortsiktiga effekter av klimatförändringarna. Samtidigt ska vi förespråka policys som stödjer fattigdomsbekämpning, begränsar de långsiktiga följderna av klimatförändringarna, och möjliggör hållbart, jämlikt, och globalt välstånd.

Klimatförändringarna är en global fråga, vars effekter syns över hela världen. Som en internationell humanitär aktör verksam i länder och regioner där dessa effekter har en kraftig påverkan på människors säkerhet, välbefinnande, och utvecklingsmöjligheter, ser IR Sverige det som självklart att ta hänsyn till miljö och klimat i hela vår verksamhet.

Utgångspunkter för IR Sveriges arbete inom miljö och klimat

Följande dokument guidar IR Sverige i arbetet med miljö och klimat, och är utgångspunkter för denna policy:

 • Parisavtalet.
 • Sendai Framework on Disaster Risk Reduction.
 • De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
 • Islamic Relief Worldwide Climate Change Policy.
 • Islamic Relief Worldwide Environment Policy.
 • Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
 • Sidas Miljöpolicy

1. IR Sveriges arbete med miljö och klimat

1.1 Internt arbete och nationell verksamhet

IR Sverige ska ta sitt ansvar för att begränsa miljö- och klimatpåverkan från verksamheten. IR Sverige ska arbeta aktivt för att reducera organisationens ekologiska fotavtryck och nå klimatneutralitet. Arbetet ska vara långsiktigt med ständiga förbättringar för intern hållbarhet. För att reducera miljö- och klimatpåverkan och därmed nå klimatneutralitet ska mätbara mål sättas. Uppföljning ska ske utifrån en baseline med årlig uppföljning av fastställda indikatorer. Ansvarig för uppföljning är medarbetare med miljöansvar, med stöd från kanslichef.

Följande riktlinjer och rutiner ska vidtas av IR Sverige för att minska miljö- och klimatpåverkan:

 • Medarbetare görs medvetna om denna policy och får förståelse för hållbarhet, hur deras beteende påverkar organisationens energi- och resursanvändning, samt hur de kan bidra till att uppfylla IR Sveriges mål rörande miljö och klimat.
 • Lagar och krav från myndigheter rörande miljö och klimat ska följas.
 • Upphandling och övriga inköp ska ske i enlighet med IR Sveriges Policy för inköp, där miljö- och klimataspekter beaktas.
 • Alla resor och alla transporter ska ske i enlighet med IR Sveriges resepolicy där miljö- och klimataspekter beaktas.
 • På IR Sveriges kontor och i vår nationella verksamhet ska vi begränsa vår påverkan på miljö och klimat genom:
  • Hållbar användning och återvinning av kontorsmaterial.
  • Minimerad användning av ohållbara engångsartiklar och plast.
  • Återvinning och återanvändning av inköpt utrustning såsom teknik och elektronik.
  • Minimerad energianvändning.
  • Uppmuntra vegetarisk kost vid interna möten och evenemang.
  • Att skapa en kultur som främjar hållbarhet.
 • Hållbarhet ska beaktas vid planering och utförande av interna projekt.
 • Regelbunden uppföljning av IR Sveriges miljö- och klimatpåverkan.
IR Sverige ska även delta i arbete nationellt som bidrar till minskad påverkan på miljö- och klimat, och som förebygger och minskar risker som uppstår till följd av klimatförändringarna med fokus på målgrupperna för IR Sveriges nationella verksamhet. IR Sverige deltar i insatser kopplade till miljö- och klimatrelaterade kriser, i samarbete med myndigheter och andra aktörer.

1.2 Humanitära insatser

IR Sverige, och våra samarbetspartners ska arbeta utifrån principen Do No Harm och i enlighet med Core Humanitarian Standards. Detta innefattar bland annat att undvika negativa effekter på miljö och klimat (se Core Humanitarian Standard 3.6)1. Insatser ska göras i enlighet med Sphere standards2 där hänsyn till miljö och klimat tas i beaktande, samt följa The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief som uppmanar till att, i samband med humanitära insatser, minska människors sårbarhet för framtida katastrofer3.

IR Sveriges humanitära insatser bör orsaka så begränsad påverkan på miljö och klimat som möjligt. För att säkerställa detta har IR Sverige rutiner för att granska och bedöma projektansökningar med avseende på miljö och klimat, och genom diskussion med våra partners analysera projektets eventuella påverkan på miljö och klimat, hitta sätt att minska denna, samt att identifiera möjligheter att genom insatsen bidra positivt till miljö, klimat, resiliens och katastrofriskreducering (DRR). 

Detta görs genom en förenklad miljökonsekvensbedömning av IR Sverige och våra samarbetspartners. När insatser bedöms ha betydande miljöpåverkan efterfrågas att miljökonsekvensbedömning utförs av den implementerande partnern. Uppföljning av miljö- och klimatpåverkan sker genom IR Sveriges rutiner för projektuppföljning samt genom MEAL-ramverk hos Islamic Relief Worldwide (IRW).

IR Sverige ska som en del i att begränsa klimatförändringarnas effekter på människors liv, säkerhet, och välbefinnande, uppmuntra insatser som leder till ökad resiliens, klimatanpassning, och katastrofriskreducering för människor och samhällen.

1.3 Utvecklingssamarbete

IR Sverige strävar mot att allt utvecklingsarbete ska integrera miljö- och klimatperspektiv. Detta ska innebära att man tar hänsyn till risker kopplade till miljö och klimat och deras påverkan på projektresultatens hållbarhet under beredning av nya insatser, och att negativ påverkan på miljö och klimat begränsas. Integrering av miljö och klimat ska ske i samarbete med IR Sveriges partners under utveckling av projektansökningar och under projektimplementering.

IR Sverige ska bidra till att kapaciteten hos partners att integrera miljö- och klimatarbete i utvecklingsinsatser stärks. Vidare ska insatser bidra till en bättre lokal miljö och välmående ekosystem, minskad påverkan på klimatet, ökad resiliens, och klimatanpassning när så är möjligt.

IR Sverige ska även stödja insatser för nationellt och regionalt påverkansarbete kopplat till miljö och klimat genom att stärka civilsamhälle och skapa nätverk för samarbete. Detta enligt den förändringsteori som IR Sveriges utvecklingssamarbete utgår ifrån.

1.4 Påverkansarbete

IR Sverige ska bedriva påverkansarbete för att synliggöra hur klimatförändringarna påverkar sårbara människor och samhällen. IR Sverige ska också öka medvetenheten om, och engagemanget för, miljö- och klimatfrågor hos allmänheten, och när så är möjligt ställa krav på ansvarsbärare. IR Sverige ska uppmuntra och ta tillvara evidens som stärker våra budskap. Påverkansarbetet ska ske genom olika kanaler (sociala medier, debattartiklar, publikationer), i relevanta forum, och tillsammans med aktörer som delar IR Sveriges utgångspunkter vad gäller miljö- och klimatpåverkan.

IR Sverige står bakom dessa budskap:

 • Klimatförändringarna drabbar sårbara och marginaliserade människor och samhällen hårdast, trots att de ofta bidragit minst till utsläppen. Klimatförändringarna är en rättvisefråga.
 • Industrialiserade länder bör vara ledande i att minska utsläpp av växthusgaser, och bör stödja länder i Syd i åtgärder för att begränsa klimatförändringarnas effekter genom överföring av teknologi, kapacitetsbyggande, och finansiella resurser.
 • Utvecklingspolicys bör vara inkluderande, klimatmedvetna och integrerade. Utveckling måste ske vid sidan av utsläppsreduceringar. Det internationella samfundet har en viktig roll i att stödja sådan utveckling.

2. Metoder för integrering och uppföljning

2.1 Integrering

Metoder för integrering av miljö och klimat i IR Sveriges projekt- och program verksamhet gentemot behövande såväl som internt ska kontinuerligt utvecklas och uppdateras. I nuläget används Sidas Green Toolbox och IRWs MEAL-verktyg tillsammans med andra relevanta referensdokument och resurser för integrering av miljö och klimat.

2.2 Uppföljning

IR Sveriges arbete med miljö och klimat är delvis del av den övergripande organisatoriska strategin, och följs upp genom kontinuerlig uppföljning av denna. Årlig uppföljning ska även ske av mål som satts upp specifikt relaterade till denna policy. Ansvarig för uppföljning är medarbetare med miljöansvar med stöd från kanslichef.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.