Frågor & svar

Här har vi sammanställt frågor och svar relaterade till vår verksamhet och ändamål. Saknar du svar på din fråga mejla givarservice@islamic-relief.se så hjälper vi dig!
pengargraf

Kategori

Islamic Relief

Islamic Relief är en organisation som arbetar för att rädda och förändra liv i mer än 40 länder över hela världen. Islamic Relief Worldwide grundades år 1984 som svar på den pågående svältkatastrofen i Afrika.

Islamic Relief Sverige grundades 1992 som ett partnerkontor till Islamic Relief Worldwide. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Vårt arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning.

Islamic Relief inspireras av islamiska värderingar i vårt arbete, nämligen följande: ansvar, medkänsla, uppriktighet, social rättvisa och fulländning. Läs mer om våra värderingar här

Vårt arbete sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

Islamic Reliefs kamp för en rättvis och hållbar global utveckling sträcker sig till 100 kontor i ett 40-tal länder världen över. Läs mer om detta här

Engångsgåvor

Allmän gåva

Genom att skänka en sadaqa, en allmän gåva bidrar du till säkerställandet av att pengarna används där de gör störst skillnad. Icke öronmärkta gåvor betyder minskade administrativa kostnader och att mer pengar kan gå till våra insatser runt om i världen.

Islamic Relief jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till människor i behov. För att detta syfte ska uppfyllas krävs en professionell organisation som kartlägger behov och följer upp insatser och resultat. Läs mer om hur vi använder din gåva här

Vi lever i en värld i ständig förändring och kriser uppstår ofta utan förvarning. Som biståndsorganisation är det vårt jobb att ständigt bevaka omvärlden för att snabbt och effektivt mobilisera våra insatser. Upprustning av kliniker i Sydsudan, installation av vattenledningar i Jemen & humanitär hjälp till flyktingar på genomresa i Bosnien är några insatser vi utför för våra medmänniskor i över 30 länder.

Sadaqa Jariya

Sadaqa jariya är en gåva som gynnar utsatta i detta liv men även dig, dina nära och kära i det nästa. Det är ett islamiskt koncept av ständigt och långsiktigt givande. Det fina med denna sadaqa ligger i att belöningen ackumuleras så länge gåvan bidrar till nytta. Följden kan bli att donationen lever vidare, även när vi själva inte finns kvar.
Under Sadaqa Jariya ingår olika projekt ändamål. Detta innebär att donationerna endast är öronmärkta till Sadaqa Jariya och inte specifika projekt. Projekten bestäms utifrån behov, totalt insamlade medel under året samt utifrån vad Internationella avdelningen har för projekt som lever upp till villkoren/reglerna för Sadaqa Jariya.
Du gör en engångsdonation och väljer Sadaqa jariya. Om du swishar din gåva eller gör en donation via ditt bankkonto skriver du Sadaqa jariya i meddelande.

Ramadan

Zakat al-fitr

Att betala zakat al-fitr är att ta ansvar för allas rätt att äta sig mätta. Profeten Mohammed beskrev zakat al-fitr såhär: För ihop dina händer och skopa upp en handfull med mat, och gör detta fyra gånger. Omräknat till pengar uppskattas zakat al-fitr till 75 kronor (2020).
Varje vuxen muslim som har mat som överstiger hans eller hennes behov betalar zakat al-fitr. Det är lika med priset för en måltid 75kr, som ges för varje familjemedlemmars räkning.
Zakat al-Fitr är en speciell välgörenhetsgivande som ges innan Eid al-Fitr-bönen. Om du donerar zakat al-fitr i förväg genom Islamic Relief distribuerar vi matpaketen i rätt tid bland de behövande.

Fidya/kaffara

Om du på grund av exempelvis sjukdom, graviditet eller amning inte kan fasta betalar du fidya. Denna donation går till att förse behövande med mat.
Fidya motsvarar 75 svenska kronor för varje dag du inte fastar. Detta ska räcka till två måltider för behövande. Om du inte fastar på hela ramadan, motsvarar fidya alltså 2 250 kronor.
För att kompensera för att ha brutit fastan utan giltigt skäl ska man fasta under 60 dagar i sträck. Om du inte kan göra det, betalar du en summa som ska räcka till 60 måltider till behövande. Kostnaden blir 75 kronor * 60 = 4 500 kronor för varje gång man bryter fastan.

Zakat al-mal

Zakat är en välgörenhetsdonation som muslimer beräknar och betalar varje år 2,5 procent av deras överskottsförmögenhet. Detta inkluderar kontanter, aktier, investeringsegendom, guld eller silver.
Zakat betalas av psykiskt friska vuxna muslimer som äger en förmögenhet som överstiger den så kallade nisab-tröskeln, vilket i pengar motsvarar 85 gram guld. Zakat betalas en gång per år enligt den muslimska kalendern – månkalendern. Detta motsvarar 354 dagar.

Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld på förfallodagen av din zakatbetalning.

Exempel: Om priset på 1 gram guld är 500 SEK, så är nisab gränsen 500* 85 gram = 42 500 SEK Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat. Enligt Madhab Hanafi kan man även räkna ut gränsen för nisab baserat dagspriset för silver. Baserat på vilken tolkning man tillämpar kommer gränsen för nisab att skilja sig.

Islamic Relief ser till att dina pengar når de mest behövande oavsett vilken skola du följer. För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt hawl (ett muslimskt år: 354 dagar).

I samma stund som dina tillgångar når upp till nisab-tröskeln blir du berättigad att betala zakat. Men zakat betalas ett månår – 354 dagar – efter detta datum, om dina tillgångar fortfarande når upp till nisab. Det spelar ingen roll om din förmögenhet minskar eller ökar under året. Det är värdet av dina tillgångar i slutet av månåret som används för att beräkna och betala zakat.

Exempel 1: Nisab ligger på 30 000 kronor och Fatima 50 000 kronor sparat och inga skulder. Hennes tillgångar är därmed 50 000 kronor och hon är därför berättigad att betala zakat. Efter ett månår har Fatima ökat sin förmögenhet, som nu uppgår till 100 000 kronor. Även nisab har stigit till 40 000 kronor. Eftersom Fatimas tillgångar fortfarande ligger över nisab kan hon betala zakat. Summan beräknas utifrån tillgångarna hon har i slutet av månåret.

Exempel 2: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes förmögenhet är därför 50 000 kronor och hon är berättigad att betala zakat. När ett månår har passerat har Fatimas tillgångar minskat och hon har bara 40 000 kronor i besparingar. Nisab har stigit till 35 000 kronor så Fatimas tillgångar ligger fortfarande över Nisab-tröskeln vid årets slut. Hon betalar därför zakat och beräknar den utifrån sina tillgångar på 40 000 kronor.

Exempel 3: Nisab är 30 000 kronor och Fatima har 50 000 kronor i sparande och inga skulder. Hennes tillgångar uppgår till 50 000 kronor och hon är därmed berättigad att betala zakat. Ett månår senare har Fatima dock förlorat sitt jobb och har bara besparingar på 10 000 kronor. Nisab har stigit till 35 000 kronor och Fatimas tillgångar ligger under tröskeln. Därför behöver hon inte betala zakat för detta år.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.

Offerdjur

Aqiqa

Vid ett barns födelse utförs aqiqah som en del av profeten Muhammed ﷺ sunna (tradition). Aqiqa innebär att man offrar ett boskapsdjur, tex. getter eller får. Det sker vanligtvis den sjunde dagen efter att ett barn föds. Det går även bra att utföra aqiqa vid ett senare tillfälle.

Många människor går dagar och månader utan ordentlig mat. Aqiqa är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i ett par dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott.

Familjen får chansen att delta i firandet av ett nytt liv och dela glädjen med dig i samband med ditt barns födelse. Profeten Muhammad ﷺ utförde för sina respektive barnbarn; Imam al-Hasan och Imam al-Husayn.

Aqiqa-projektet ger möjlighet för de som inte har råd att köpa kött att få ett näringsrikt tillskott. Projektet omfattar distribution av färska köttpaket till de mest utsatta människorna, inklusive kvinnor, barn, äldre och flyktingar. Varje köttpaket som distribueras till en familj innehåller en riklig mängd kött (i genomsnitt 5 kg).
Det finns olika åsikter om huruvida det är en obligatorisk handling eller sunnah mu’akkada (en kontinuerlig tillbedjan som utfördes av profeten Muhammed ﷺ). Majoriteten av lärda anser att det är en sunna mu’akkada.
Enligt islamisk rättslära och profeten Muhammed ﷺ tradition är det inte obligatoriskt att uttala barnets namn. I själva verket rekommenderas att man säger ”Bismillah”, ”Allahu Akbar” under offrandet.
Ett offerdjur kostar 1000 kr.
Islamic Reliefs aqiqa-projekt innefattar getter och får.

Vår målsättning är att kunna utföra aqiqah på Islamic Reliefs samtliga fältkontor. I dagsläget skulle detta innebära stora kostnader, ineffektiv implementering och begränsad nytta för förmånstagarna.

Vi har utbildat vårt fältkontor i Etiopien för att genomföra aqiqa-projektet. Vid ökat antal förfrågningar för aqiqa kommer vi att kunna utbilda fler fältkontor.

Aqiqa utfördes i Etiopien år 2020.
Vi tillhandahåller rått kött till våra förmånstagare så att de kan tillaga det efter sina önskemål och lokal matkultur.

Qurbani/adahi

Varje år offrar muslimer runt om i världen ett djur för att återspegla Abrahams villighet att offra sin son Ismail för Guds skull. Minst en tredjedel av köttet bör skänkas till fattiga.

Adahi betyder offer på arabiska och hänvisar till ett djur (kamel, ko, get eller får) som offras till minne av Abrahams uppoffring. 

På persiska och urdu används även ordet ”Qurbani”. Ordet härstammar från det arabiska ordet ”Qurban”’som innebär att man utför goda gärningar för att närma sig Gud.

Enligt de flesta lärda är adahi/qurbani antingen obligatoriskt eller stark rekommenderat för varje vuxen muslim som har råd, det vill säga har egendom utöver sina egna behov. Det räcker med en adahi/qurbani från varje hushåll/familj.

Adahi/Qurbani-betalningar får gärna göras så tidigt som möjligt, men man har tid på sig fram till den tredje dagen efter Eid (13:e Dhu’l-Hijjah) före Maghrib.

Adahi/qurbani utförs genom Islamic Reliefs fältkontor i Asien, Afrika och Europa. Islamic Relief fältkontor köper offerdjuren och distribuerar dessa lokalt.
För att säkerställa att adahi/qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge adahi/qurbani utan att specificera ett enskilt land. Annars är risken att vissa länder får en mycket stor andel av adahi/qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, får en betydligt mindre andel.
Detta varierar från land till land, och anpassas efter tillgång och lämplighet, kvalitet och pris.
Ja, alla de olika utgifterna såsom kostnader för djuret, transport, lagring, behovsanalys och val av mottagare samt distribution ingår i priset.
Den administrativa kostnaden är 5 procent. Dessa kostnader täcker transport, förpackning, distribution, personal samt organisatoriska kostnader.
Islamic Relief har utfört adahi/qurbani sedan 1986. Som med våra andra projekt, övervakas och granskas Islamic Relief arbete ständigt. Rapporter som visar vad som hände i varje land produceras varje år.
Nej. Det skulle kosta för mycket att administrera det vilket medför att en mindre andel av resurserna går till de behövande.
Våra team är mycket upptagna med distribution till byarna och har tyvärr inte kapacitet att ta hand om gäster. Föregående år var man välkommen att titta på om man befann sig vid de platser där adahi/qurbani distribuerades. Dock är detta inte möjligt i år pga Covid-19 som medfört restriktioner och begränsningar.

Islamic Relief bedömer behovet enligt vissa kriterier:

  • Låg inkomst.
  • En ensam kvinna som familjeöverhuvud.
  • Familjer med personer med funktionsvariation.
  • Äldre personer.
  • Barn under fem år.
  • Gravida kvinnor och ammande mödrar.

 

Islamic Relief distribuerar endast ett adahi/qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek.

Under en av dagarna under Eid. Islamic Relief köper djuren i förväg, för att garantera att kunna ge de behövande kött under Eid. Vid behov görs modifieringar och extra finansiering överförs till det berörda landet.

Under extrema omständigheter kan det dock finnas undantag på grund av faktorer som det stora antalet Qurbani & Udhiya som måste utföras eller de extrema förhållandena på marken i ett visst land. I dessa fall kan Qurbani-offret göras efter den fjärde dagen av Eid, vilket är en praxis som har godkänts av lärda.

Islamic Relief har distribuerat adahi/qurbani sedan 1986. Vi ser till att de mest utsatta familjerna prioriteras, att de får bästa möjliga kvalitetskött genom våra strikta djurvalskriterier och att djur transporteras och slaktas på ett humant vis och i enlighet med strikta hygienkrav.

Så långt det är möjligt köper Islamic Relief lokalt producerade produkter för vårt arbete, och priserna varierar därför mellan länder. Att köpa från lokalsamhället gynnar handlare och bönder, såväl som den lokala ekonomin.

Lokalt producerade produkter är oftast det billigaste sättet att utföra din adahi/qurbani och minimerar koldioxidutsläppen. Dina pengar räcker längre med Islamic Relief, eftersom vi i möjligaste mån undviker att lägga pengar på import.

Andra organisationer kan debitera andra priser för att utföra din adahi/qurbani. Detta kan bero på skillnader i leverantörer, projektimplementeringsmetoder och administrationskostnader. Islamic Relief är en av de största globala organisationerna som utför adahi/qurbani. Med 30 års erfarenhet har vi utvecklat en kostnadseffektiv och pålitlig process som resulterar i köttpaket av hög kvalitet.

Din adahi/qurbani är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i några dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott, men den är i sig en kortsiktig insats. Vi vill hjälpa människor att lyfta sig ut ur fattigdom för gott.

De flesta av de människor som får adahi/qurbani genom Islamic Relief deltar även i något av våra andra projekt, exempelvis utbildning eller hållbar försörjning. Om du också vill vara med och bidra på längre sikt kan du till exempel bli månadsgivare.

Genom vår lokala närvaro känner Islamic Relief redan individerna i samhället och vet vilka som mest behöver din adahi/qurbani. De flesta familjer äter bara kött några gånger om året, men gåvan påminner dem också om att det finns människor runtom i världen som tänker på dem under högtiden.

I vissa områden kan det finnas logistiska problem med att köpa eller distribuera färskt kött. Andra områden har restriktioner för djurtransporter, varför Islamic Relief fryser eller konserverar adahi/qurbani-köttet i ett utvalt antal länder.

Konserverat kött har också många fördelar; exempelvis går inget kött till spillo och konserverna har en hållbarhetstid på fyra år. Eftersom köttet är förkokt, är det klart att äta och kan distribueras i områden där djur inte föds upp, eller i konfliktzoner.

Varje mottagarfamilj får ETT köttpaket. Genomsnittliga familjemedlemmar är 5 personer. Givaren betalar för hela Qurbani som ger upphov till 20-30 köttförpackningar. Detta innebär att en givare får genom sin Qurbani donation möjligheten att stötta 20-30 familjer vilket innebär ca 100-150 individer under den välsignade högtiden.

Månadsgivare

Autogirogivande är administrativt kostnadseffektivt vilket innebär i förlängningen att mer av de pengar vi får in går till ändamålet.
Din gåva dras alltid den 26:e varje månad förutsatt att datumet förefaller på en vardag, annars sker dragningen efterföljande vardag. Finns det inga pengar på kontot när dragningen görs uteblir den månadens dragning. 

Saknas det pengar/täckning görs ytterligare två försök påföljande dagar. Finns det inga pengar på kontot uteblir dragningen och månadsgivandet löper på som vanligt efterföljande månad. Islamic Relief drar inte mer pengar kommande månad och kräver ingen återbetalning för den uteblivna månaden.

Om du har missat din månadsbetalning och vill ersätta den så kan du gärna skänka till vårt bankgirokonto: 900-1819.

Kontakta givarservice på  08-5888 6553 eller Givarservice@islamic-relief.se så hjälper vi dig snabbt och enkelt. 
Du kan när som helst pausa ditt månadsgivande. Maila oss på Givarservice@islamic-relief.se med ditt personnummer samt när du vill börja ditt autogiro igen. Känner du att du vill förlänga din paus eller starta ditt givande tidigare än planerat så är det bara att kontakta oss igen så fixar vi det. 
Du kan skicka in ditt personnummer samt ditt besked till Givarservice@islamic-relief.se så hjälper vi dig att avsluta ditt autogiro. Du kan också ringa oss på 08-5888 6553.
Skickar du in din ansökan innan den 26e börjar den nya summan gälla från och med samma månad som du gör ansökan. Får vi in ansökan däremot efter den 26e kommer den nya summan börja gälla för kommande månad.

Fadderskap

Du bidrar med en fast summa varje månad, som tar hänsyn till lokala variationer – se lista nedan.

Summan går till kostnader för bostad, mat, utbildning, hälsokontroller, med mera. Vi har fadderbarn i följande länder:

450 kr/mån : Bosnien, Jordanien, Kosovo, Libanon, Palestina, Syrien

400 kr/mån : Albanien, Indonesien, Kenya, , Niger, Pakistan

350 kr/mån : Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Jemen, Mali, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Tjetjenien, Tunisien, Malawi, Indien.

Du får uppgifter med barnets namn, födelsedatum och familjeförhållanden. För att garantera barnets säkerhet och integritet och inte belasta familjen får faddern varken telefonnummer, hemadress eller mejladress till barnet. All kontakt sker via Islamic Relief, i enlighet med vår barnskyddspolicy.

Du får bilder på barnet men dessa får inte spridas i sociala medier eller på andra ställen. Om faddern sprider bilder eller personuppgifter på barnet upphör fadderskapet med omedelbar verkan.

Vanligtvis skickar vi bara årsrapporter, i fadderapporten från Islamic Relief lokala kontor finns lite bilder och beskrivning av barnets situation. Islamic Relief sponsrar över 72 000 fadderbarn så fadderrapporter medför stora administrativa kostnader. Vi kan ändå kontakta landskontoret för en extra uppdatering om det så önskas.

Vanligen sponsrar du ett barn tills barnet fyller 18 år. Därefter kan det lokala kontoret avbryta sponsringen eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under en viss tid på grund av t ex utbildning. Fadderskapet förlängs då tills utbildningen är klar.

Islamic Relief har förståelse för att förändrade omständigheter kan uppkomma och leda till att du inte kan fortsätta med ditt fadderskap, men tänk igenom innan du tar dig an ett fadderbarn. Dessa barn är de mest sårbara av alla, och när du blir fadder har du ansvar för ett av dessa barn, kanske under många år, och du bygger en viss relation till barnet. Barnet vet om att du finns och räknar med dig.

Fadderskap handlar om ett förtroende. Ofta är dina 350-450 kronor mer än det som barnets förmyndare tjänar per månad.

Om du är osäker på om du kan ta ansvar för en längre tids ekonomiska förbindelse, vilket fadderskap är, är det bättre att istället bli månadsgivare eller donera när du har möjlighet. 
Alla sponsrade barn väljs ut av lokala Islamic Relief kontor efter en behovsbedömning, som omfattar levnadsvillkor och familjens storlek, boende, tillgång till dricksvatten och övriga sanitära förhållanden. På så vis säkerställer vi att de mest behövande får sponsring.
Pengarna betalas ut direkt till barnets förmyndare eller kvarvarande förälder. Barnen besöks regelbundet av det lokala Islamic Relief-kontoret för att säkerställa att pengarna kommer barnet till del. Barnen läkarundersöks och boendeförhållandena och sanitetsförhållandena utvärderas.Grundbehoven kan variera beroende på vilket land barnet bor i, men målsättningen är att förbättringar som gynnar barnet ska göras kontinuerligt. Islamic Relief kan exempelvis bistå med insatser i form av hälsokontroller och vaccinationer för både barnet och syskonen samt kläd- eller matpaket och ibland införskaffande av vatten- eller elledningar.
Om barnet frivilligt avbryter skolan, eller inte längre påträffas på den adress som angivits förlorar han eller hon rätten att ha en fadder. Barnets förmyndare måste med andra ord hålla kontakt med Islamic Reliefs lokala kontor. Barnet får inte heller giftas bort, då förloras rätten att ha en fadder. Om barnet börjar arbeta eller om familjens inkomst av andra skäl ökar så mycket att behovet av sponsring inte kvarstår avbryts fadderskapet.
Efter stora naturkatastrofer och mer omfattande strider, bombningar eller dylikt får vi vanligen information från Islamic Relief-kontoret i det drabbade landet om alla fadderbarnen är välbehållna, men ibland kan denna information dröja på grund av de svåra omständigheterna. Om vi måste dra ner eller avsluta verksamheten i krigsdrabbade länder informerar vi faddern om det.

Ja, det kan du, men enligt vår policy sker all kontakt via Islamic Relief landskontoret. Du kan t.ex. skicka brev till ditt fadderbarn genom Islamic Relief Sverige. Vi skannar och skickar brevet per mejl till lokalkontoret i barnets hemland. På detta sätt kan dina hälsningar och brev kommer fram till barnets lokala Islamic Relief kontor samma dag som vi får dem.

Barnen kan svara – eller du kan få bilder och en hälsning, men våra medarbetare kan inte kräva av barnen att de ska svara på breven. Inte heller kan de kräva att få ta bilder. Barnens integritet är viktigt för oss och deras behov kommer i första hand i vårt fadderprogram.

Du kan inte skicka paket till barnet, då postgång är mycket ofta osäker där barnen bor och det kan bli oskäligt dyrt, men du kan göra en extrabetalning vid t ex storhelger eller märkesdagar.
pengargraf

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.