Islamic Relief och Act Svenska Kyrkan lyfter klimaträttvisa och jämställdhet på FN:s klimattoppmöte

18 oktober 2021

Klimatkrisen drabbar de mest marginaliserade hårdast. De människor och grupper som bidragit minst till klimatförändringarna möter redan idag dess svåra konsekvenser i form av extremväder, torka, havsnivåhöjningar och översvämningar. Detta sker i länder som Bangladesh, Kenya, Pakistan, Mali, Indonesien och många fler. I framtiden kommer detta att förvärras.  

Under FN:s klimattoppmöte COP26 samlar Islamic Relief och Act Svenska kyrkan religiösa ledare, klimatexperter och jämställdhetsexperter i ett seminarium för att diskutera utmaningar och lösningar. 

Världens rika länder måste kraftigt minska sina utsläpp och dess befolkningar ställa om till ett grönare leverne för att nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Samtidigt måste också kraftfulla insatser för att stärka klimatanpassningen och skydda lokalsamhällen världen över göras. Dessa ämnen diskuteras av världens ledare på FN:s årliga klimattoppmöte COP26. Islamic Relief finns på plats för att driva frågan om en rättvisare omställning och att världens ledare tar ansvar för de mest sårbara.  

Seminarium: Tro som positiv kraft för att stärka lokalt ledd och jämställd klimatanpassning 

Islamic Relief Sverige kommer tillsammans med Act Svenska Kyrkan arrangera ett seminarium under COP26: Faith in action to strengthen community-led and gender inclusive adaptation for climate justice. Hela seminarieprogrammet för den gröna zonen som är öppen för allmänheten och civilsamhället återfinns här och livestreamas via COP26 Youtubekanal här.

För att vara hållbara och rättvisa måste klimatanpassningsinsatser vara jämställda och ledas av lokala aktörer. Religiösa och trosbaserade aktörer är en integrerad del av krisdrabbade samhällen och finns på plats före, under och efter klimatrelaterade katastrofer och kriser. Vilken roll spelar trosperspektivet, och vad behövs för att inkludera och uppmuntra religiösa aktörer att vara en positiv kraft för att säkerställa klimaträttvisa och jämställdhet? 

Följande talare kommer att vara på plats för att diskutera dessa frågor under seminariet: 

  • Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan. 
  • Hassan Rabbani, imam och ordförande i Scottish Muslim Forum. 
  • Patriciah Roy Akullo, klimat- och jämställdhetsexpert på DanChurchAid och medlem av Ugandas officiella delegation till Cop26. 
  • Nouhad Awwad, kampanjledare Ummah for Earth, Greenpeace. 
  • Waseem Ahmad, chef, Islamic Relief Worldwide. 
  • Erik Lysén, chef, Act Svenska kyrkan. 
RS231016 2021 Niger staff visiting the field 2
I Niger bedriver Islamic Relief insatser för att stärka människors tillgång till mat och inkomstkällor, som påverkas av klimatförändringarna.

De avtal, principer och planer som behövs finns redan. Hit hör den genusarbetsplan Gender Action Plan som antogs vid COP25, och principerna för lokalt ledd anpassning som formulerats av World Resources Institute (WRI) och International Institute for Environment and Development (IIED). Islamic Relief och Act Svenska Kyrkan var bland de första som ställde sig bakom dessa principer. Tro och religion är en ram av värderingar, etik, attityder och beteenden som i sig utgör en viktig grund för att förstå och bedöma klimatåtgärder och samhällsförändringar. 

Framstegen går dock långsamt och klimatfinansiering saknas. Det är hög tid att gå från ord till handling. 

Under detta evenemang, arrangerat av Islamic Relief Sverige i samarbete med Act Svenska Kyrkan, delar vi med oss av exempel på klimatanpassning från lokala sammanhang och lyssna på upplevelser från samhällen som drabbats av klimatförändringar. En expertpanel, inklusive företrädare för trosbaserade organisationer, kommenterar nuvarande ansträngningar för att omvandla policyn till handling. Vi diskuterar kopplingarna mellan lokalt ledd klimatanpassning, jämställda och inkluderande biståndsinsatser och tro. Vi diskuterar också vad som kan göras av trosaktörer och andra för att sätta drabbade människor i centrum för diskussioner om anpassning, men också vad som bör göras för att säkerställa att krisdrabbade människor inkluderas i beslutsfattande om prioriteringar och finansiering, och att de har möjlighet att utkräva ansvar från beslutsfattare på nationell och internationell nivå.  

Med utgångspunkt i det interreligiösa uttalandet ”Sacred people, Sacred earth”, utforskar vi vad som kan göras av religiösa aktörer och det internationella samfundet för att säkerställa att tro kan bli en katalysator för klimaträttvisa och jämställdhet för krisdrabbade människor och samhällen .  

 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.