Filippinerna

Med en befolkning på över 104 miljoner människor, är Filippinerna ett av de mest tättbefolkade länderna i världen. En fjärdedel av befolkningen lever i fattigdom och hotet från naturkatastrofer och matbrist hänger ständigt över människor här. Islamic Relief hjälper lokalsamhällen när katastrofer slår till, och genom att bygga långsiktig motståndskraft.

18 miljoner människor i Filippinerna lever under den nationella fattigdomsgränsen på 1,25 dollar per dag. Många har brist på mat. Väpnade konflikter och återkommande naturkatastrofer såsom torka, översvämningar och jordbävningar, har en enormt förödande inverkan på lokalbefolkningen.

Klimatförändringar ökar risken för katastrofer. Samhällen tvingas anpassa sig till sin föränderliga miljö, vilket hotar stabiliteten i lokalsamhällen beroende av jordbruk och med sårbar infrastruktur.

Varje år slår i snitt 20 tyfoner till mot Filippinerna. För de mellan 25 och 30 procent av befolkningen som är beroende av jordbruk är effekterna mycket skadliga.

Här är några uppgifter om livet för människor i Filippinerna:

  • Omkring en fjärdedel av befolkningen har inte tillgång till grundläggande sanitetsanläggningar, såsom toaletter. (Världsbanken, 2018)
  • Över en fjärdedel av befolkningen lever i fattigdom (UNDP, 2019)
  • Filippinerna påverkas av cirka 20 tyfoner per år (WFP, 2019)
  • Över en tredjedel av barnen mellan sex månader och fem år lider av kronisk undernäring (WFP, 2019)

Islamic Relief i Filippinerna 

Islamic Relief har funnits på plats med insatser i samband med flera naturkatastrofer i Filippinerna, bland annat med tält, presenningar, mat och vatten. För att göra det möjligt för familjer att komma tillbaka på fötter har vi delat ut frön, gödningsmedel och verktyg till bönder. På så vis kunde de börja odla mat och åter få en egen försörjning – läs mer om vikten av det här. Vi har installerat tankar för att samla regnvatten, för att på så viss komma till rätta med den stora bristen på dricksvatten.

Under hösten 2018 drabbades Filippinerna av tyfonen Mangkhut. Islamic Relief bistod familjer som tvingats lämna sina hem med det allra nödvändigaste.

Under högtiderna Ramadan och Eid al-Adha delar vi ut matpaket till de mest behövande.

Islamic Relief Sveriges arbetar för social sammanhållning i Filippinerna

En av fem av världens invånare – mer än 1,6 miljarder människor – lever i samhällen som är påverkade av konflikter. Under 2019 var över 70 miljoner människor på flykt från sina hem. Konflikter skapar mänskligt lidande, slår hårt mot infrastruktur, ekonomisk utveckling och utbildningssystem. Kvinnor och andra redan marginaliserade grupper drabbas ofta extra hårt. Att bygga fredliga och inkluderande samhällen – mål nummer 16 i Agenda 2030 – är därför helt avgörande för att säkra en hållbar utveckling.

I ett Sida-finansierat projekt arbetar Islamic Relief i skärningspunkten mellan humanitära insatser, utvecklingsinsatser och fredsbyggande. Baserat på ett omfattande deltagande från lokalsamhällena inrättas plattformar för dialog. Samtidigt driver vi insatser för att stärka människors ekonomiska möjligheter, eftersom ekonomisk ojämlikhet riskerar att spä på känslan av utanförskap och underblåsa konflikter. Även naturkatastrofer, beredskap vid kriser, klimatförändringar och hantering av naturresurser spelar

ofta en stor roll för att öka spänningar. Därför arbetar vi också i tät dialog med nyckelaktörer för att öka samhällens motståndskraft i samband med katastrofer. Ungdomar är i fokus, eftersom de är framtida nyckelspelare för att åstadkomma attitydförändring i positiv riktning.

Under 2018 och 2019 har ungdomar i Filippinerna fått använda konst och musik för att berätta sina egna historier och sina hopp om en fredlig framtid och sprida i sociala medier. Programmet drivs även i Kenya, Pakistan och Indonesien. Under året har Islamic Relief också arrangerat evenemang under Geneva Peace Week och i Stockholm för att diskutera lärdomar från programmet med andra aktörer.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.