Pakistan

Med nästan 200 miljoner människor är Pakistan hem för världens sjätte största befolkning. Livet för många av dem är en daglig kamp för överlevnad. Islamic Relief hjälper till med att skapa stabila inkomstkällor och utbildningsinsatser för att människor och samhällen ska kunna lyfta sig ur fattigdom.

Pakistan är inte bara ett av världens folkrikaste länder, utan även ett av de länder som huserar flest flyktingar i världen. Jordbävningar och torka utsätter befolkningen för prövningar år efter år. Förorenade vattenkällor, brist på sjukvård och sanitet gör att livet blir ännu svårare.

Några fakta om Pakistan:

  • Medellivslängden är 66 år (Världsbanken, 2015).
  • Här bor omkring 1,4 miljoner flyktingar (UNHCR, 2017)
  • 44 procent av barnen under fem år har en hämmad tillväxt. (World Food Programme 2017)
  • Nästan hälften av befolkningen kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2014)

Islamic Relief i Pakistan

Trots motgångar strävar människor och samhällen i Pakistan efter en bättre framtid. Islamic Relief arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att skapa hållbara projekt kring inkomstkällor, klimatanpassning och motståndskraft mot katastrofer.

Återuppbyggnad och stöd till återvändande flyktingar genom Islamic Relief och Sida

Sedan 2008 har över fem miljoner människor tvingats på flykt på grund av stridigheter i de så kallade administrerade stamområdena (på engelska: Federally Administered Tribal Areas, FATA). I konflikten har byggnader förstörts och 90 procent av boskapen dött. Sedan 2015 har människor börjat återvända till områdena, men områdena hör fortfarande till Pakistans mest marginaliserade. När internflyktingar återvänt till sina hembyar har de haft svårt att få sina behov av mat, vatten och skydd tillgodosedda. Det råder stor ekonomisk utsatthet eftersom bevattningssystem för jordbruk har förstörts och egendom förlorats.

Islamic Relief arbetar med att stärka återvändares tillgång till hygien och deras inkomstkällor. Målsättningen är att bistå med akut humanitär hjälp och samtidigt skapa samhällen med högre motståndskraft vid kriser. För att säkerställa att lokalbefolkningen inkluderas i insatsen har 50 lokala kommittéer bildats.

Under 2018 och 2019 har vi byggt toaletter som beräknas ha kommit över 3 200 personer till del. Drygt 22 000 personer har utbildats i hygienfrågor och sex vattenförsörjningssystem har upprustats vilken stärkt tillgången till rent vatten för knappt 11 300 personer. Till följd av detta uppskattas vattenburna sjukdomar ha minskat med 13 procent bland de återvändande flyktingarna i områdena.

Dessutom har 683 personer med funktionsvariation utrustats med hjälpmedel för att förbättra deras rörlighet. Att inkludera personer med funktionsvariation i samband med humanitära insatser är avgörande för att kunna uppfylla en av hörnstenarna i Agenda 2030 –att ingen ska lämnas utanför.

För att stärka människors möjligheter att försörja sig har vi också bland annat utrustat 132 kvinnor med getter, vaccinerat boskapsdjur och engagerat 275 män i att medverka i avlönat arbete för att rusta upp lokal infrastruktur.

Nästan alla skolbyggnader i Khyber Agency är skadade och dåligt utrustade, och kombinerat med säkerhetsrisker gör detta att många föräldrar tvekar inför att skicka sina barn till skolan – enligt vissa områden går bara var fjärde pojke och var tolfte flicka i skolan. Genom Musikhjälpen har Islamic Relief rustat upp tio skolor som har fått utbildningsmaterial, lekvänliga skolgårdar – och toaletter med rinnande vatten. Det har också etablerats “barnforum” där barnen utbildas om sina rättigheter och uppmuntras att medverka i att utforma projektet. 30 lärare har också fortbildats. Vi ser nu att barnen börjar återvända till skolan.

Civilsamhället mobiliserar för klimatet

Pakistan är ett land som drabbats hårt av klimatförändringar genom återkommande torka, intensiva monsunperioder och översvämningar. Jordbrukare överger sina hem och flyttar till städer. Människors hälsa påverkas, liksom tillgången till mat och vatten.

Åtgärdsplaner och budget för att hantera klimatförändringarnas effekter saknas dock från ansvariga nationella och lokala myndigheter, trots att man förbundit sig till åtgärder genom nationella och internationella avtal och policys. Samtidigt saknar lokalsamhällena som tar den största smällen röst i beslutsprocessen. I ett projekt finansierat av Forum Civ har Islamic Relief verkat för att ena civilsamhälle, media, akademi, tankesmedjor, myndigheter och lokalsamhälle för att hitta gemensamma lösningar på utmaningarna som klimatförändringar medför, och sätta press på myndigheterna att genomföra åtaganden.

Islamic Relief har bland annat arrangerat seminarier ihop med flera olika universitet, där totalt över 1000 ungdomar och 43 akademiker deltog. Man har också påbörjat ett forskningsprojekt om klimatrelaterad migration, som ju väntas bli en allt större utmaning för världen i framtiden, och däribland Pakistan. För att lyckas med klimatomställningen i ett muslimskt land som Pakistan underlättar det om man har med sig de religiösa ledarna som förebilder. Islamic Relief har därför engagerat religiösa ledare i att dokumentera ett trosperspektiv på miljö och klimat, vilket därpå kommer användas för opinionsbildning.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.