Sudan

Sudan är ett av de största länderna i Afrika och är hem för nästan 40 miljoner människor. Mer än två decennier av oroligheter i Sudan, i synnerhet i Darfur, har kostat 1,5 miljoner människor livet. Konflikterna har också bidragit till en svår ekonomisk situation.

Sudan är ett av världens fattigaste länder, där 15 procent av befolkningen lever på mindre än 1,90 dollar per dag. Idag är 4,8 miljoner människor i landet i behov av humanitärt bistånd.

Konflikten i angränsande Sydsudan år 2013 ledde till att fler än 260 000 flyktingar korsade gränsen till Sudan, vilket ökat trycket på ekonomin och resurserna. Interna konflikter har också lett till stora förflyttningar av människor inom landet.

Samtidigt fortsätter säsongs- och klimatrelaterade utmaningar att påverka det lokala jordbruket, inte minst eftersom Sudan är direkt påverkat av väderfenomenet El Niño.

Så här ser situationen ut i Sudan:

  • 73 procent av befolkningen har inte tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar (UNICEF, 2017)
  • 7 av 100 barn dör innan de fyller fem år (Världsbanken, 2016)
  • Var tredje ung person kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2008)
  • 27 procent av barnen går inte i grundskolan (UNICEF, 2017)

Ditt bidrag gör skillnad. Donera nu och läs mer om Islamic Reliefs insatser i Sudan nedan.

Islamic Relief i Sudan

Sudan var det land där Islamic Relief startade sin nu globala verksamhet, som svar på hungersnöden år 1984 då 250 000 människor dog av svält. Sedan dess har vi utvecklat våra insatser och tillhandahåller mat, utbildning, försörjning, vatten, sanitet och hygieninsatser över hela landet. Vi rustar också upp skolor och förser lantbrukare med viktig utrustning och yrkesutbildning.

Nödhjälp och motståndskraft i Sudan genom Islamic Relief Sverige

Området Jebel Marra i Darfur har länge varit otillgängligt för biståndsorganisationer men ett fredsavtal år 2016 ledde till ökad tillgänglighet. En stor andel av befolkningen är internflyktingar, och förhållandena är mycket svåra. Människors möjligheter till försörjning är mycket begränsade, tillgången till sjukvård låg och spädbarnsdödligheten hög.

I en insats som påbörjades under 2018 och finansieras av svenska Sida arbetar vi tillsammans med lokalbefolkningen för att människor själva ska ha kraft och förutsättningar att agera vid kriser. Fokus ligger på hälsa, vatten, sanitet och uppehälle. Under 2018 började tre primärvårdskliniker rustas upp och försågs med nödvändig utrustning och läkemedel. Samtidigt utbildas personal. Under 2019 fortsatte vi med upprustningen och har genomfört informationskampanjer för att bland annat stärka lokalbefolkningens kunskap i hälsofrågor.

Rent vatten är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. För att stärka tillgången till vatten har vi inom samma insats restaurerat 17 pumpar och utbildat 90 personer ur lokalbefolkningen i att underhålla och reparera dem. Genom kampanjer stärks också lokalbefolkningens kunskap om vikten av hygien och vattenburna sjukdomar.

Ytterligare en absolut förutsättning för ett hållbart samhälle är att människor har möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. För att stärka befolkningens förutsättningar att göra detta får 500 jordbrukare utsäde och redskap. Samtidigt vaccineras 30 000 djur och 50 ungdomar får olika sorters yrkesutbildningar. På så vis hoppas vi skapa motståndskraft i lokalsamhället på lång sikt.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.