Ungdomar driver utvecklingen i Myanmar

IMG 6574 edited

Att ge unga verktyg och kapacitet att driva långsiktig utveckling i sina egna byar – det har varit målet med ett av våra projekt i Myanmar som drog igång år 2016 och nyligen har avslutats.

Islamic Relief har drivit projektet genom en partnerorganisation på plats, med medel från Forum Syd, och här har ett 20-tal unga från lika många byar deltagit i utbildningar på en rad olika teman: miljö, genus, att söka medel för olika utvecklingsprojekt, att skapa inkomstkällor. De har också utbildats om sina rättigheter för att kunna utkräva ansvar av lokala myndigheter. Som en del av projektet har det också inrättats självhjälpsgrupper för kvinnor för att stärka dem att i att skapa inkomstgenererande verksamheter.

Ungdomarna har identifierat behoven i sina byar, och ska föra tillbaka kunskapen till byarna. Projektet har bland annat givit konkreta resultat i form av en svampodling och projekt för att bygga bevattningssystem. Men inte minst: ungdomar som vid projektets början bara hade en grundskoleutbildning sitter nu i diskussioner med byledare om hur byn bör utvecklas (som på bilden ovan där de diskuterar med byledare, bybor och deltagare i självhjälpsgrupperna.)

Projektet bedrivs i delstaten Kayin där det länge har pågått väpnade konflikter och närvaron av civilsamhällesaktörer varit låg. Fredsprocessen är skör, och ett av målen är att minska spänningarna i samhället genom att ge lokalsamhället kraften att driva sin egen utveckling efter konflikten. Projektet är nu avslutat, men ungdomarna kommer att fortsätta arbetet med att driva förändring i byarna.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.