Sydsudan

Sydsudan blev självständigt år 2011, men många människor lever i stor fattigdom och osäkerhet. Hälften av befolkningen, nästan sex  miljoner människor, uppskattas ha svårt att få mat för dagen. Fyra miljoner människor är på flykt och över en miljon barn under fem år lider av akut undernäring.

Väpnade konflikter ökar instabiliteten och tvingar människor på flykt. Tillgång till grundläggande samhällsfunktioner saknas, arbetslösheten och livsmedelspriserna är höga. Torrperioder som en konsekvens av klimatförändringar sätter ytterligare press på befolkningen.

Några siffror från Sydsudan:

  • Nästan 4 miljoner människor har flytt sina hem (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • 33 procent av barnen mellan 6 och 15 år är kroniskt undernärda (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • 9 av 10 hushåll är beroende av fiske, skogsbruk, boskap och odling (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Medellivslängden är 56 år (Världsbanken, 2015)

Islamic Relief i Sydsudan

Sudan var det land där Islamic Relief startade sin nu globala verksamhet, som svar på hungersnöden år 1984, när Sydsudan fortfarande var en del av Sudan. Sedan dess har vi utvecklat våra insatser och har nu två kontor i Sydsudan: I Juba och i Warrap. Vi tillhandahåller mat, utbildning, försörjning, vatten, sanitet och hygieninsatser över hela landet. Vi rustar också upp skolor och förser lantbrukare med viktig utrustning och yrkesutbildning.

En kvinna med ett barn i sin famn får sjukvård i Sydsudan, genom en Islamic Relief-satsning.

Islamic Relief fokuserade i en insats finansierad av Sida och Unicef på att säkra tillgången till vård för barn, för att motverka undernäring.

Islamic Relief Sveriges insatser i Sydsudan

I Wau, Yei och Lainya i Sydsudan har hälsokliniker stängts ner på grund av brist på personal. Människor har tvingats gå till fots en hel dag för att nå den närmaste kliniken. Malaria, kolera och undernäring är utbrett. Infrastrukturen för att tillgodose människors behov av rent vatten och sanitet är hårt ansträngd på grund av de många internflyktingarna. Islamic Relief stöttar hälsokliniker, delar ut mat samt restaurerar brunnar och bygger toaletter.