COP28: SVERIGE OCH EU MÅSTE VÄXLA UPP ARBETET FÖR KLIMATRÄTTVISA

Klimatkrisens konsekvenser blir allt mer uppenbara, och är ofta värst för grupper som bidragit minst till problemet. Som rika aktörer med stora utsläpp av växthusgaser behöver Sverige och EU visa starkt ledarskap för klimaträttvisa under FN:s klimatförhandlingar i december. Det uppmanar 27 medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Miljö- och klimaträttvisa inför COP28 i Förenade Arabemiraten.

Läs hela uttalandet här.

I slutet av året är det åter dags för klimattoppmöte, denna gång i Dubai. Detta sker efter ett år som ser ut att bli det varmaste som uppmätts, när nyheter om klimatrelaterade katastrofer med mycket svåra konsekvenser för mänskligt liv och utveckling, duggat alltför tätt.

Sverige och EU måste nu höja ambitionerna i det egna klimatarbetet och samtidigt stärka stödet till de grupper som drabbas hårdast. I ett gemensamt uttalande lyfter CONCORD-medlemmar rekommendationer till Sverige och EU inom fyra områden:

MINSKA UTSLÄPPEN DRASTISKT OCH AVVECKLA FOSSILA BRÄNSLEN

De utsläppsminskningar som länder hittills åtagit sig att genomföra räcker inte för att hejda temperaturökningen från att nå över 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå, i linje med Parisavtalet. EU har tagit steg framåt med sitt klimatpaket Fit for 55, men bör skärpa sina utsläppsmål ytterligare. Sveriges egen klimatpolitik pekar mot högre snarare än minskade utsläpp kommande år. Sverige och EU behöver gå före i omställningen genom att höja ambitioner för att minska utsläppen av växthusgaser och öka takten för att fasa ut fossila bränslen. Satsningar på teknik för koldioxidinfångning angriper inte grundproblemet och kan inte ersätta avveckling av fossila bränslen. Risker med utsläppshandel får inte förbises.

SÄKRA KLIMATFINANSIERING TILL ANPASSNING, SKADOR OCH FÖRLUSTER

Löftet från världens rika länder att bidra med 100 miljarder US dollar årligen i klimatfinansiering till utvecklingsländer uppfylls fortfarande inte. De mest drabbade grupperna och länderna har stora behov av stöd till klimatanpassning och klimatrelaterade skador och förluster – till detta krävs mer offentlig finansiering i form av bidrag snarare än lån. Sverige och EU måste både verka för, och bidra till, att befintliga åtaganden följs och att ett mer ambitiöst mål sätts för klimatfinansiering efter 2025, delmål för finansiering till utsläppsminskningar, klimatanpassning respektive skador och förluster.

BIDRA TILL MENINGSFULLT DELTAGANDE OCH INKLUDERANDE BESLUTSFATTANDE

För att vi ska kunna nå en rättvis omställning är det avgörande att inkludera drabbade grupper i beslutsprocesserna. Det behöver skapas utrymme för mer meningsfullt deltagande för bland andra urfolk, kvinnoorganisationer, barn och unga i klimatbeslut på alla nivåer. Liksom förra året hålls nu klimattoppmötet i ett land där inskränkningar i civilsamhällets utrymme äventyrar meningsfullt deltagande. Sverige och EU måste aktivt arbeta för att mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet genomsyrar alla delar av klimatarbetet, även de globala förhandlingarna.

TACKLA KLIMAT- OCH NATURKRISERNA TILLSAMMANS

Klimatförändringarna driver på artutrotningen, samtidigt som hög biologisk mångfald är en förutsättning för motståndskraftiga ekosystem. Sverige och EU behöver förespråka lösningar som garanterar fördelar för både klimat och biologisk mångfald, och samtidigt säkerställer mänskliga rättigheter för urfolk och lokalbefolkningar. Sverige och EU måste också säkra att stater och företag respekterar rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö, och adresserar hot mot människorätts- och miljöförsvarare. De bör också förespråka omvandling av det globala matsystemet, baserat på agroekologiska principer och matsuveränitet, för att uppnå mål för klimatet och den biologiska mångfalden.

Följande organisationer, samtliga medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Miljö- och klimaträttvisa, står bakom uttalandet:

Act Svenska kyrkan

ActionAid

Sverige Afrikagrupperna

Amazon Watch Sverige

Barnfonden

Fairtrade Sverige

Framtidsjorden

IM Individuell männsikohjälp

Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Sverige

Islamic Relief Sverige

Jordens Vänner

Kvinna till Kvinna

Läkarmissionen

LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer

Naturskyddsföreningen

Oxfam Sverige

Plan International Sverige

PMU

Rädda barnen

Svalorna Indien Bangladesh

Svenska missionsrådet

Swedwatch

The Hunger Project Sverige

Vi-skogen

Vänsterns Internationella Forum

WaterAid Sverige

We Effect

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.