Föreställ dig för ett ögonblick att som ung tvingas lämna ditt hem över en natt för att fly till ett annat land. Tänk på hur det skulle vara att lämna dina föräldrar och dina vänner och helt tvingas starta om på nytt.

Det är en sådan verklighet de ensamkommande flickor som kommer till Sverige har bakom sig. Flickorna bär ofta på svåra trauman från flykten och behöver en trygg hamn att landa i och läka. Detta är också en av de rättigheter som fastställs i barnkonventionen som ska bli svensk lag om drygt ett år: Ett barn på flykt har rätt till skydd.

I stället får många flickor sin ålder bedömd och uppskriven av Rättsmedicinalverket på Migrationsverkets uppdrag. Under detta och förra året har över 250 flickor klassats som vuxna. Vi i biståndsorganisationen Islamic Relief möter många av flickorna genom den verksamhet vi bedriver i Sverige.

När barn bedöms vara vuxna går de miste om stora delar av det skyddsnät som finns för minderåriga. Bland de flickor vi träffar finns de som har förlorat rätten till god man, det vill säga den vuxna person som ska föra deras talan och agera som förmyndare när föräldern inte finns på plats. Flera flickor har också med kort varsel tvingats lämna sina familjehem och flytta till i en annan del av landet, i flera fall till flyktingboenden för vuxna.

Experter menar att det vetenskapliga stödet för medicinska åldersbedömningar är undermåligt. Sedan Rättsmedicinalverket analyserat underlagen har bedömningarna begränsats. Men de flickor som fått åldern uppskriven enligt de gamla kriterierna får ingen ny bedömning.

Många av dessa flickor besitter en stor kapacitet. De kan ta makten över sina egna liv om de bara får samma grundläggande rättigheter som andra barn..

Vi på Islamic Relief försöker bidra bland annat genom att ordna mötesplatser för flickorna, något som det råder stor brist på. Vi ger också flickorna rådgivning som hjälper dem att klara sig i det svenska samhället. Men det krävs också insatser från samhällets sida.

För det första måste de medicinska åldersbedömningarna stoppas, och tidigare beslut om att skriva upp barns ålder måste återkallas.

För det andra krävs det fler HVB-hem som har kompetens och resurser att på allvar tillgodose flickornas behov, så att de kan få utbildning och ro att läka.

Mohammed Mohsen

Talesperson för Islamic Relief Sverige