Demokrativillkorsutredningen riskerar att försvåra tilliten mellan myndigheter och civilsamhälle

Förslagen i Demokrativillkorsutredningen riskerar att misstänkliggöra civilsamhället och ålägga enskilda organisationer med en orimligt stor utredningsbörda. Om det ändå införs måste en oberoende instans ges i uppdrag att stötta myndigheter i tillämpningen.

I mars 2018 tillsatte regeringen en särskilt utredning för att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningen. Uppdraget från regeringen var att utreda om det behöver vidtas åtgärder för att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. I juni 2019 presenterades Demokrativillkorsutredningen, som du kan läsa mer om här.

Den 31 oktober gick remisstiden ut. Islamic Relief har varit en av remissinstanserna och hela vårt svar kan du läsa här.

Islamic Relief verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, och för oss är det därför självklart att bidrag till civilsamhället inte ska användas till antidemokratisk verksamhet eller för att kränka enskildas rättigheter.

Demokrativillkorsutredningen

Islamic Relief ställer sig tveksamma till demokrativillkorsutredningens förslag

Islamic Relief ställer sig tveksamma till utredningen om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vi anser att utredningsförslaget kan leda till ett misstänkliggörande av civilsamhället och en försvårad tillit mellan myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Islamic Relief anser att det saknas tydligt ramverk för hur bedömningsprocessen ska gå till. Detta kan leda till rättsosäkerhet i bedömningen av statsbidrag.

Utredningen föreslår att en organisation ska kunna utestängas från bidrag på grund av hur en enskild medlem eller föreläsare har agerat. Islamic Relief menar att detta förslag riskerar att stänga ute människor från engagemang och deltagande i samhället. Med detta förslag åläggs civilsamhället ett ansvar att kontrollera medlemmar som blir mycket resurskrävande för organisationer som saknar administration.

Vidare anser Islamic Relief att om nya demokrativillkor ändå införs måste en oberoende instans ges i uppdrag att vägleda myndigheterna kring tillämpningen. Utgångspunkten för demokrativillkoren bör vara de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Sammanfattningsvis anser Islamic Relief att det saknas tillräckliga argument för en förnyelse av statsbidragsförordningen. Islamic Relief anser att de rådande formuleringar som förekommer är tillräckligt som underlag för bedömning av demokrativillkor.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.