Ingen ska lämnas utanför – så jobbar Islamic Relief med inkludering

Att ingen ska lämnas utanför är det viktigaste åtagandet i Agenda 2030. I bland annat Pakistan, Irak och Gaza har Islamic Relief personal fortbildats för lyckas tillgodose behov hos både kvinnor och män i olika åldrar och oberoende av funktionsnivå. 

Islamic Relief ska bistå dem som är i störst behov av hjälp. Vi ska verka för att skydda grupper som är extra utsatta i samband med kriser, exempelvis kvinnor, barn och personer med funktionsvariation. Men socioekonomisk status, geografi och diskriminering kan göra det svårt att nå dessa grupper med humanitär hjälp. När FN:s medlemsländer antog de 17 Globala målen för hållbar utveckling slog man fast att inget mål är uppnått om det inte är uppnått för alla. Detta är den så kallade leave no-one behind-principen – ingen ska lämnas utanför.

Idag träffas världens ledare i New York för att öka takten i genomförandet av de Globala målen. Samtidigt lanserar nätverket Concord, som Islamic Relief är en del av, ikonen för Ingen ska lämnas utanför. På så vis hoppas vi kunna sätta ljus på detta oerhört viktiga åtagande.

Islamic Relief fortbildar personal för att främja inkluderingen

Som humanitär aktör arbetar Islamic Relief i världens mest utsatta samhällen – där risken är stor att människor åsidosätts på grund av djupt rotade strukturer.

Det är vårt ansvar att med hjälp av kunskap och väl utarbetade strategier och metoder motverka detta och se till att hjälpen når dem som behöver den mest. Under år 2017 inleddes ett projekt där vår personal i sex länder med stöd av Sida utbildades för att på bästa sätt kunna tillgodose behov hos kvinnor, män, flickor och pojkar i olika åldrar och oberoende av funktionsnivå. Fältkontoren i Etiopien, Gaza, Irak, Pakistan, Syrien och Jemen har gradvis gått mot en mer inkluderande humanitär hjälp. Under 2018 byggde vi vidare på erfarenheterna i Kenya, Sudan, Etiopien, Gaza, Syrien, Pakistan och Afghanistan.

 

Dessa länder präglas av konflikter, naturkatastrofer eller både och. Islamic Relief har en stark lokal närvaro i samtliga av dessa komplexa miljöer. Lokalkontoren har nu kompetensutvecklats med fokus på bland annat inkludering, möjlighet till ansvarsutkrävande och konfliktkänslighet. Detta innebär att vi ytterligare säkerställer att våra insatser bygger på en omfattande förståelse för lokala förutsättningar, och människors olika behov i krissituationer. På så sätt arbetar vi aktivt för att undvika att den hjälp vi ger gör mer skada än nytta, och att den når dem som behöver den mest. Under projektets gång har Islamic Relief också utvecklat nya metoder och verktyg för att stärka hela IR-familjens kapacitet kring inkludering.

Så arbetade Islamic Relief för att stärka kvinnors deltagande i Pakistan

Ett exempel på hur vi fokuserat på inkludering är ett projekt i Khyber Agency Pakistan stöttade Islamic Relief återvändande flyktingar med vatten, sanitet och hygien, och människor anställdes för att utföra olika sysslor och på så vis få en inkomst till sig och sin familj. Kvinnor och flickor fick yrkesutbildning och stöd att starta egna verksamheter och de inkomstgenererande verksamheterna anpassades för att passa kvinnoledda hushåll och personer med funktionsvariation. Det startades också lokala kvinnogrupper där kvinnor kunde göra sina röster hörda. På så vis verkade vi för att motverka djupt rotade patriarkala strukturer.

Inkludering i praktiken – vad lärde vi oss?

I denna rapport kan du läsa mer om satsningen på en inkluderande humanitär hjälp. Här är några exempel på lärdomar som Islamic Relief drog:

  • Vikten av att mobilisera lokalsamhället. Bara så kan den humanitära hjälpen vässas och nå dem med störst behov.
  • Vikten av att koordinera med andra humanitära aktörer. Vi kan och bör alla lära av varandra
  • Engagera personalen. För att lyckas bedriva ett inkluderande humanitärt arbete behöver personal på alla nivåer inom Islamic Relief engageras och utbildas.
  • Mobilisera lokala ledare. Traditionella och religiösa ledare har ofta stort inflytande i de samhällen där Islamic Relief verkar. Genom att engagera dem kan effekterna av arbetet bli större, och vantolkningar av religion och tradition motverkas.

Vi stötte såklart på en rad utmaningar också. Ett exempel är svårigheterna att hantera existerande maktrelationer inom lokalsamhällena, och hur samhällena kan påverkas om dessa snabbt skiftar.

Inget mål är uppnått om det inte är uppnått för alla. Tillsammans kämpar vi vidare för att ingen ska lämnas utanför.

Ingen ska lämnas utanför

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.