Islamic Relief Sverige, FIFS och Sveriges imamråd tar gemensamt ställning för klimaträttvisa

11 november 2021

Klimatkrisen är ett av de yttersta bevisen för en enorm global orättvisa. De som bidragit minst till utsläppen drabbas hårdast. 

Effekterna märks redan nu: extremväder, torka och översvämningar äventyrar människors rätt till trygghet, hälsa och försörjning. 

Sveriges Imamråd, Förenade Islamiska föreningar i Sverige och Islamic Relief Sverige tar gemensamt ställning för klimaträttvisa. 

– Som muslimer har vi ett ansvar att ta hand om jorden och våra medmänniskor, säger imam Khaled Eldib, ordförande för Sveriges Imamråd. 

Klimatkrisen pågår nu och det kommer att blir värre. Kvinnor och flickor är bland de människor som kommer att drabbas allra hårdast. Som trosbaserade aktörer är det vårt uppdrag att skydda skapelsen och värna om alla människors lika rätt till ett värdigt liv.  

Mohamed Ibrahim Khaled Eldib Fatima Marrakchi
Mohamed Ibrahim, Islamic Relief Sverige, imam Khaled Eldib, Sveriges imamråd och Fatima Marrakchi, Förenade Islamiska föreningar i Sverige.

Sveriges Imamråd är en samlingsplats för många av Sveriges imamer, Islamic Relief är en trosinspirerad biståndsorganisation som genomför insatser världen över och Förenade Islamiska föreningar i Sverige är en riksorganisation där över 50 föreningar ingår. Klimatfrågan är ett av de områden där våra intressen möts.

Islam uppmanar människan att ta hand om jorden

Islams budskap är att leva hållbart och ta hand om jorden. Principer om enhet, balans och ansvar genomsyrar Koranen. Människan är satt att förvalta jorden, och det skickas en uppmaning till världens muslimer att inte slösa med jordens resurser, utan istället värna om den. 

Klimatkrisen drabbar jorden i sig men också dess invånare, och är därför en fråga om social rättvisa. De människor som bidragit minst till den globala uppvärmningen drabbas allra hårdast. Hit hör människor i låginkomstländer och marginaliserade grupper inom dessa länder, såsom kvinnor, flickor, pojkar, människor med funktionsvariation, äldre, internflyktingar, flyktingar och ursprungsbefolkningar.

Inom det svenskmuslimska communityt finns ett starkt socialt engagemang för marginaliserade grupper i Sverige och i världen. Klimatkrisen förstärker redan existerande orättvisor och slår hårdast mot de som bidragit minst till den globala uppvärmningen. Klimatrelaterade katastrofer tvingar miljontals människor att lämna sina hem och låter många barn gå hungriga. Därför är det helt avgörande att världens ledare gör sitt yttersta för att bromsa utsläppen samt säkra finansieringen som stöttar de hårdast drabbade länderna och samhällena, säger Fatima Marrakchi, vice ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

Kvinna bär på en vattendunk i ett torrt landskap
Islamic Relief arbetar i många områden där klimatkrisens effekter redan slår mycket hårt. På bilden hämtar en kvinna i Somaliland vatten i en vattendunk.

 

– Islamic Relief är en humanitär organisation som arbetar i några av världens mest krisdrabbade områden och kontexter. Vi arbetar med människor som drabbas mycket hårt, både av krig och konflikt och av klimatkrisens konsekvenser. Vi ser att effekterna av klimatförändringarna pågår här och nu, och de som bidrar minst till den globala upphettningen är de som drabbas hårdast när konsekvenserna av ett förändrat klimat slår till, säger Mohamed Ibrahim. 

Imam Khaled Eldib vill sända en uppmaning till religiösa samfund och ledare.

– Jag vill uppmana muslimer och religiösa samfund runtom i världen, att sätta hårt tryck på världens politiska, religiösa och ekonomiska ledare under och efter FN:s klimattoppmöte i Glasgow. Det är bråttom att lindra de värsta konsekvenserna och bistå de hårdast drabbade.

Klimatkrisen förstärker ojämställdhet 

Klimatkrisen hänger nära samman med och förstärker ofta ojämställdhet mellan könen. 

Kvinnor och flickor är ofta mer sårbara i samband med att naturkatastrofer slår till eller att inkomstkällor går förlorade. För oss som muslimer, och för oss på Islamic Relief som humanitär organisat

ion, är det centralt att verka för rättvisa mellan könen som en viktig del av klimaträttvisa. Världens ledare måste lyssna och ta in perspektiv och kunskap från de människor och samhällen som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Dessa måste leda anpassningen och ha möjlighet att utkräva ansvar, säger Mohamed Ibrahim. 

Islamic Relief Sverige, FIFS och Sveriges imamråd riktar nu följande uppmaningar till världens politiska, ekonomiska och religiösa ledare i samband med COP26: 

  • Insatser för att lindra klimatkrisens effekter samt insatser för att stärka klimatanpassningen i de hårdast drabbade områdena måste stärkas. 
  • Lokalsamhällen måste inkluderas i nationella och internationella diskussioner om klimatkrisens konsekvenser och hur dessa kan lindras. Detta är helt nödvändigt för att människor ska kunna lyfta sig själva ur fattigdom. 
  • Islamiska läror gör det nödvändigt för oss och alla muslimer att vara goda förvaltare av jorden. Vi uppmanar religiösa ledare och samfund runtom i världen att engagera sig för klimaträttvisa. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.