Islamic Relief tar avstånd från alla former av diskriminering

Islamic Relief är en humanitär organisation, som ger hjälp baserat på behov och oberoende av kön, politiska uppfattningar eller religion. Vi är emot alla former av diskriminering. Det har uppdagats att en ledamot i Islamic Relief Worldwides styrelse publicerat kränkande kommentarer på sin Facebooksida. Islamic Relief är bestörta över det inträffade och tar avstånd från kommentarerna. Ledamoten har lämnat sina uppdrag för Islamic Relief.

Genom rapportering i media har det de senaste dagarna uppmärksammats att Dr Almoutaz Tayara, tidigare förtroendevald för Islamic Relief Worldwide, under år 2014 och 2015 gjort oacceptabla kränkande uttalanden på sin Facebooksida.

När Islamic Relief Worldwides styrelse fick kännedom om detta beslutade en enig styrelse att Almoutaz Tayara skulle lämna sina uppdrag.

Dr Tayaras borttagna inlägg speglar inte på något sätt Islamic Reliefs ståndpunkter. Vi är en humanitär organisation utan politiska kopplingar. Vi arbetar enligt de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet och oberoende och vi hjälper människor oberoende av religion, kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Den 22 augusti valdes en ny styrelse för Islamic Relief Worldwide. Den nya styrelsen väljs av Islamic Reliefs nyligen inrättade internationella generalförsamling, vars uppdrag är att säkerställa att Islamic Reliefs ledning bättre representerar de olika partnerkontoren. Islamic Relief Worldwide arbetar också med att se över vår screeningprocess för förtroendevalda för att säkerställa att våra värderingar delas av organisationens förtroendevalda.

Den tidigare styrelsen för IRW leddes av den nuvarande ordföranden för Islamic Relief Sverige.

På mötet den 22 augusti ställde Islamic Relief Sveriges ordförande i likhet med övriga styrelseledamöter sin plats i IRW:s styrelse till förfogande, vilket var sedan länge planerat. Men under mötet ombads hon av den internationella generalförsamlingen att åter ta plats i styrelsen under en övergångsperiod, för att säkra kontinuiteten i arbetet. Detta accepterade hon. Hon sitter även kvar som ordförande för Islamic Relief Sverige. Här är ett färskt uttalande från den samlade nya styrelsen på Islamic Relief Worldwide.

Islamic Relief fördömer terrorism och det är vår fasta övertygelse att alla former av diskriminering, inklusive anti-semitism, är oacceptabla. Vårt arbete går ut på att stötta världens mest marginaliserade människor, och vi bistår varje år miljontals, genom humanitärt stöd till människor som drabbats av krig eller naturkatastrofer, och genom utvecklingsinsatser för att tillsammans med lokalsamhällen verka för utbildning, inkomstmöjligheter och mänskliga rättigheter.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.