Islamic Relief välkomnar Charity Commissions slutsatser och rekommendationer

21 januari 2021

Islamic Relief Worldwide agerade resolut och tydligt i samband med avslöjanden om antisemitiska uttalanden bland företrädare under sommaren och hösten 2020. Det är slutsatsen från Storbritanniens Charity Commission, som nu avslutar sin utredning om efterlevnad.  

I juli 2020  inledde den statliga myndigheten Charity Commission i Storbritannien en utredning om efterlevnad (eng: compliance case) av Islamic Relief Worldwide. Utredning innebär en översyn av händelseförloppet i samband med att två styrelseledamöter och en högre chef inom Islamic Relief Worldwide tvingades lämna sina uppdrag efter att Islamic Relief Worldwide fått kännedom om att de hade gjort oacceptabla uttalanden i sociala medier.  

Efter en utredning om efterlevnad har Charity Commission fem steg på sin åtgärdsskala: att inte vidta någon åtgärd, att ge regulatorisk vägledning, att ta fram en handlingsplan, att ge en officiell varning, eller att inleda en fördjupad utredning, så kallad statutory inquiry.  

I Islamic Reliefs fall har Charity Commission nu beslutat att ge regulatorisk vägledning, steg två av fem, och avsluta utredningen. Charity Commission fördömer de tre individernas agerande, men välkomnar Islamic Reliefs kraftfulla åtgärder i samband med händelserna. Här finns Charity Commissions uttalande.

Islamic Relief välkomnar Charity Commissions slutsatser och vägledning. Vi tar kraftigt avstånd från terrorrism och alla former av diskriminering, inklusive anti-semitism. När händelserna kom till Islamic Relief Worldwides kännedom agerade man omedelbart för att säkerställa att de tre företrädarna lämnade sina uppdrag och inte kommer att ha någon framtida förbindelse med Islamic Relief.  

Som humanitär aktör baserar sig vårt arbete på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. Till våra grundläggande värderingar hör också icke-diskriminering. Detta återspeglas i Charity Commissions resultat, där de konstaterar att de efter möten med den nya styrelsen för Islamic Relief Worldwide är nöjda med de åtgärder som nu vidtas för att förbättra olika processer.

Till Charity Commissions rekommendationer hör bland annat att se över och vid behov uppdatera uppförandekoder för förtroendevalda.  

-De tre personernas agerande lever inte upp till de förväntningar vi har på förtroendevalda och medarbetare inom vår organisation. Deras kommentarer var djupt stötande och i stod i direkt strid med våra grundläggande värderingar. Varken anti-semitism eller någon annan form av diskriminering kommer någonsin att tolereras inom Islamic Relief, säger Dr Ihab Saab, ordförande för Islamic Relief Worldwide.  

Islamic Relief Worldwide välkomnar och instämmer i Charity Commissions slutsatser som stämmer väl överens med det reformarbete som Islamic Relief Worldwide redan sedan tidigare inlett för att säkerställa att förtroendevalda och ledningsgrupp lever upp till våra värderingar.  

-Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att säkerställa att denna typ av misskötsel inte upprepas. Vi uppskattar Charity Commissions tydliga rekommendationer och arbetar redan med att införa flera åtgärder.  

Några av de åtgärder som Islamic Relief Worldwide har vidtagit är följande:  

  • Förtroendevalda och ledningsgrupp har genomgått utbildning inom anti-semitism. Under året kommer detta även resten av medarbetarna att genomgå detta.  
  • Islamic Relief Worldwide har tagit fram en policy för medarbetares privata sociala medier.  
  • Islamic Relief Worldwide har tillsatt en oberoende kommitté för att se över screeningprocesser av förtroendevalda och högt uppsatta tjänstemän, som kommer med sin rapport i januari 2021. 

 

Under förra året levererade Islamic Relief och partnerkontoren världen insatser till över 9,5 miljoner människor, bland annat livräddande sjukvård till över en halv miljon människor i Syrien, och matpaket till över två miljoner människor varje månad i Jemen. Vi genomför också långsiktiga utvecklingsprojekt med fokus på klimat och jämställdhet.  

Vid frågor, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikationsansvarig Islamic Relief Sverige: isabelle.beckman@islamic-relief.se eller 0046 73 145 42 20

Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef Islamic Relief Sverige amira.miller@islamic-relief.se

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.