Bangladesh

Bangladesh är ett land med stort socialt kapital och bördig mark kombinerat med social ojämlikhet, dålig infrastruktur och bristande tillgång till grundläggande samhällsfunktioner. Islamic Relief stöttar lokalsamhällena att motverka effekter av klimatförändringar, få sina rättigheter tillgodosedda och lyfta sig själva ur fattigdom.

Drygt hälften av invånarna i Bangladesh lever i fattigdom, och landet räknas som ett av de länder som är som mest sårbart för klimatförändringar, vilka leder till översvämningar och cykloner.

En tredjedel av territoriet består av kustnära slätter, och förändringar i väder eller nederbörd kan rasera de känsliga ekosystemen och öka salthalten i land och vatten. Detta påverkar odlingsmöjligheterna: varannan familj som bor i dessa områden lider av brist på mat i upp till sex månader om året. I förlängningen leder detta till att barn utsätts för barnarbete och människohandel.

Några fakta om Bangladesh:

  • Över en fjärdedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva. (UNESCO, 2016)
  • 49 procent av barnen under fem år lider av kronisk undernäring (UNICEF, 2017)
  • 1 av 10 personer har begränsad tillgång till vatten (WHO / UNICEF, 2015)
  • 31 av 1000 barn dör innan de fyllt fem (Asian Development Bank, 2015)

Islamic Relief i Bangladesh

Islamic Relief har arbetat i Bangladesh sedan 1991, och våra program fokuserar främst på hållbar utvecklingoch att stärka lokalsamhällena. Vi förbättrar tillgången till rent vatten och hygien, och kämpar mot diskriminering av kvinnor och flickor, föräldralösa, äldre och personer med funktionsnedsättning. Exempelvis arbetar vi för att minska förekomsten av för tidiga äktenskap, barnarbete och sexuella trakasserier.

Vi stärker människors förmåga att anpassa sig till klimatförändringar genom att erbjuda alternativa inkomstkällor.

Islamic Relief Sveriges insatser stärker kvinnor

Med finansiering från Islamic Relief Sverige och ForumCiv organiserat 3 000 kvinnor i olika självhjälpsgrupper. De har fått startkapital för att driva egna verksamheter samt utbildning inom dessa verksamhetsområden. Efter att ha fått ökad kunskap om kvinnors och barns mänskliga rättigheter bekämpar kvinnorna tillsammans kränkningar av dessa på hushålls- och samhällsnivå. Tillsammans har kvinnorna till exempel bidragit till att stoppa barnäktenskap och misshandel.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.