Jemen

Jemen är ett av ett av de äldsta bebodda områdena på jorden, och samtidigt det fattigaste landet i arabvärlden. Våld och konflikt har slagit ut hälften av landets sjukvårdsinrättningar och över 22 miljoner människor behöver hjälp med mat, säkert vatten och skydd. Islamic Relief finns på plats och strävar efter att förse befolkningen med förnödenheter och inkomstkällor

Jemen befann sig i en svår humanitär situation redan när våldet bröt ut i mars 2015. Knappt fem år av konflikt har förvärrat situationen. Under 2019 har behoven varit enorma, trots de fredssamtal i Stockholm som hösten 2018 väckte visst hopp bland befolkningen.

 • Var tionde minut dör ett barn under fem års ålder av orsaker som går att förhindra (UNICEF, 2016)
 • 22,2 miljoner människor – fyra av fem invånare – är i behov av akut humanitär hjälp av olika slag:hälsa, tak över huvudet, husgeråd, skolgång.
 • Över 20 miljoner människor lever i ständig osäkerhet kring när de ska få sin nästa måltid. Strider, avskurna vägar och ökande matpriser bidrar till den svåra livsmedelssituationen.
 • 17,6 miljoner människor saknar möjligheter att tillgodose basal hygien. Hygien- och sanitetssystem är antingen underutvecklade, förstörda eller saknar bränsle, vilket i sin tur ökar risken för smittspridning.
 • Över en miljon människor har insjuknat i den koleraepidemi som de senaste åren har härjat i landet.

Konflikten gör det svårt för humanitära organisationer att få tillträde till utsatta människor, men Islamic Relief har stark närvaro i Jemen och lyckas i många fall nå ut till de mest sårbara människorna. Vi har nio kontor i landet och når ut till 19 av de 21 provinserna, varav flera blivit mycket svårtillgängliga i samband med konflikten.

Islamic Relief i Jemen

Islamic Relief har arbetat i Jemen sedan 1998. Vi delar ut mat, motverkar undernäring och bistår med läkemedel för behandling av kolera. Vi har också program där vi tillsammans med befolkningen skapar inkomstkällor för att stärka deras möjligheter att tjäna sitt eget uppehälle. Donera till vår pågående insamling till Jemen här.

Mat för dagen och stärkta inkomstkällor i Jemen

Islamic Relief Sverige genomför flera viktiga insatser i Jemen tillsammans med det lokala kontoret, och i partnerskap med exempelvis Sida och Radiohjälpen.

I en Sida-finansierad insats arbetar Islamic Relief under 2019 och 2020 med att förbättra människors tillgång till mat, rent vatten och inkomstkällor. Målsättningen är att bidra till att minska sårbarheten bland de mest sårbara invånarna i tre olika distrikt i Lahj- och Hodeida-provinserna, både genom att bidra till akuta livräddande insatser och genom att minska deras beroende av externt bistånd. 7 800 personer får matpaket i sex omgångar. Samtidigt erbjuds 600 personer tillfälliga anställningar för att

göra insatser för lokalsamhället, exempelvis städkampanjer eller trädplantering. 250 kvinnor erbjuds utbildning, material och verktyg för att starta egna företag.

Sju vattensystem restaureras, och för varje system inrättas en kommitté som utbildas i underhåll av systemet. Totalt ger dessa insatser 24 500 människor säkrare tillgång till rent vatten och sanitet. 42 volontärer utbildas för att föra vidare kunskap om hygienfrågor till övriga invånare. Totalt beräknas insatsen komma över 38 000 personer till del.

Vi når ut till de mest svårtillgängliga områdena

I mars 2019 hade ingen utomstående humanitär hjälp nått Maghrib Ans-distriktet i Dhamar-provinsen på två år. Av provinsens runt 2,2 miljoner invånare behöver nästan 6 av 10 akut hjälp med mat. Mellan mars och september 2019 delade Islamic Relief i en Sida-finansierad akutinsats ut matpaket till drygt 3 600 personer i Maghrib Ans, för att minska deras akuta sårbarhet i en mycket svår situation.

Med hjälp av medel från Radiohjälpen restaurerade Islamic Relief under 2019 nio vattensystem i anslutning till lika många hälsoinrättningar i Amranprovinsen i Jemen. För varje station inrättades en underhållskommitté. Vid varje hälsoinrättning upprättades också en handtvättstation och två toaletter – en för män och en för kvinnor.

För att öka invånarnas kunskaper om hygien genomfördes 4 utbildningstillfällen för totalt 600 personer. Målgruppen är i första hand undernärda barn, gravida eller ammande kvinnor och andra extra sårbara personer. Totalt beräknas över 44 600 personer nu få bättre möjligheter att upprätthålla sin hygien och därmed hålla sig friska och minska spridningen av kolera.

Islamic Reliefs insatser i Jemen har gett resultat

Islamic Relief Sverige har haft många stora insatser i Jemen. Här är några resultat från de senaste åren:

 • Under 2018 avslutade Islamic Relief Sverige ett Sida-finansierat projekt i de mycket svårtillgängliga Lahj – och Hodeida-guvernoraten. 49 000 människor fick bättre tillgång till mat, uppehälle och hygien.Sex offentliga hygieninrättningar restaurerades, 300 hygienkit delades ut och 300 personer tränades i hygien för att reducera risken för kolera.
 • 722 personer fick under 2018 ekonomisk ersättning för att bland annat restaurera vattenkällor, och 250 kvinnor stöttades i att starta egna verksamheter såsom frisersalonger, skrädderier och klädaffärer.
 • Med finansiering från Sida delade vi ut matpaket till 28 000 personer i fyra omgångar under 2018. 1010 människor involveras i arbetet med att restaurera 30 bevattningssystem, dammar och betesmarker. På så vis får människor en inkomst samtidigt som tillgången till rent vatten stärks vilket minskar risken för vattenburna sjukdomar. Dessutom stärktes jordbruket och boskapshållningen vilket minskar risken för matbrist. De 25 070 personerna i fokus för insatserna ovan kommer också få stärkt kunskap om hygien.Dessutom restaureras 16 vattenkällor.
 • Under första halvåret 2018 registrerades i Jemen över 90 000 fall av akut vattning diarré. 72 personer dog. 29 procent av patienterna var barn under fem år. I en akut Sida-finansierad insats i Hodeida försåg vi fyra sjukhus som behandlar kolera med medicinsk utrustning. Samtidigt delade vi ut matpaket till 28 000 av de mest sårbara människorna.
 • Under 2018 inrättades med medel från Världens Barn åtta barnvänliga platser på lika många skolor i Sana’a-guvernementet. Där får barnen bland annat psykosocialt stöd och hygienutbildning med målet att öka närvaron i skolan och tryggheten för barnen.
 • I en akutinsats finansierad av Sida i Taiz och Saada bistod vi 28 000 personer med mat. Vi bistod också med mediciner till tre vårdinrättningar med fokus på kronisk sjukdom.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.