Kenya

Kenya har en stark ekonomisk tillväxt, men har samtidigt har mycket stora ekonomiska klyftor. På landsbygden leder svåra torrperioder till brist på mat och vatten. Islamic Relief arbetar med långsiktiga projekt för att stärka invånarnas försörjning och skapa mer motståndskraftiga samhällen.

Kenya är ett tätbefolkat land med 48 miljoner människor och stort mänskligt kapital. Men en tredjedel av befolkningen lever på mindre än 1,90 dollar per dag. Torrperioderna skapar svårigheter för människor att försörja sig, de underblåser konflikter och ökar risken för sjukdomsspridning.

Människor i Kenya lever med svåra utmaningar:

  • Undernäring är den främsta dödsorsaken bland barn under fem år och 1 av 20 barn når inte sin femte födelsedag. (Världsbanken / UNICEF, 2016-17)
  • 11 procent av befolkningen är arbetslös (ILO, 2017)
  • 1 av 3 barn lider av hämmad tillväxt (UNICEF, 2013)
  • Var femte vuxen kan inte läsa och skriva (UNESCO, 2014) Ditt bidrag kan göra skillnad. Donera nu och läs mer om våra insatser nedan.

Islamic Relief i Kenya

Islamic Relief har funnits i Kenya sedan 1993 då vi inledde ett fadderprogram för föräldralösa barn (läs med om våra fadderprogram här). I samband med katastrofer tillhandahåller vi mat, vatten och sjukvård för tusentals familjer i kris. På lång sikt driver vi program inom försörjning och utbildning för att förbättra människors utsikter. Vi stöttar lokala bönder att bli mer motståndskraftiga mot klimatkatastrofer såsom torka.

Matsäkerhet, vatten och hygien i Wajir

Flera miljoner människor i Kenya har drabbats av uteblivna regn i Kenya de senaste åren. Tre miljoner lider akut brist på mat, varav 200 000 människor i provinsen Wajir. Under 2019 avslutade Islamic Relief ett Sida-finansierat projekt för att bistå befolkning som drabbats av torkan i Wajir. Drygt 2 200 personer fick ta emot paket med mat och hushållsutrustning. Över 30 000 boskapsdjur vaccinerades för att skydda dem mot ett pågående utbrott av den myggburna sjukdomen Rift Valley fever ochh säkra att djuren kunde fortsätta användas i matproduktionen stärka sina ägares uppehälle.

För att stärka lokalbefolkningens möjligheter att klara kriser, såsom torka, utbildades 650 personer, och sex kriskommittéer bildades för att vara kunna föra vidare viktig information i händelser av kris. För att stärka människors tillgång till rent vatten byggdes tio brunnar, där totalt 5 000 människor kunde hämta vatten. Från att ha lagt i snitt 24 minuter på att hämta vatten, som dessutom ofta var smutsigt, kunde människor nu få rent vatten på fem minuter.

För att stärka barns rättigheter i området etablerades barnklubbar i fem skolor, där barn utbildades i sina rättigheter. Även lärare utbildades i barns rättigheter.

Kvinnogrupper stärker kvinnors ekonomi

Tillsammans med Forum Syd har Islamic Relief etablerat 15 kvinnogrupper där medlemmarna fick tre getter, för att kunna förse sina familjer med mjölk och en inkomst. När kvinnorna blev starkare

ekonomiskt ökade också möjligheterna att delta i beslutsfattande i lokalsamhället. Med hjälp av 22 kvinnonätverk stärktes kvinnors inflytande i beslutsprocesser ytterligare.

Lokalsamhällena i Wajir County är mycket sårbara för klimatförändringar. Genom att plantera träd, odla i växthus, starta plantskolor och starta miljöklubbar i tio skolor kunde vi både praktiskt och teoretiskt stärka deras kapacitet att hantera klimatförändringar.

Så här berättar Nuria Osman, 35-årig åttabarnsmor som deltog i ett av Islamic Reliefs projekt i Wajir County:

“Genom projektet har jag kunnat etablera ett eget företag: jag driver en liten affär på marknaden. Vi kvinnor har också lärt oss om vår rätt till land och naturresurser, och äger nu land ihop där vi odlar gräs och planerar att plantera fruktträd. I projektet lärde jag mig också olika påverkansstrategier, vilket har gett mig en mer makt i lokalsamhället. Nu deltar jag mer aktivt i besluten i byn. På det privata planet har projektet också stärkt mig mycket. Jag och min man skiljde oss för en tid sedan, och genom projektet har jag fått mer kunskap om mina rättigheter som ensamstående mamma. Jag fick stöd i att begära att min man skulle bidra till försörjningen av våra barn trots att vi inte bor ihop.”

För social sammanhållning i Kenya, Pakistan, Indonesien och Filippinerna

En av fem av världens invånare – mer än 1,6 miljarder människor – lever i samhällen som är påverkade av konflikter. Under 2019 var över 70 miljoner människor på flykt från sina hem. Konflikter skapar mänskligt lidande, slår hårt mot infrastruktur, ekonomisk utveckling och utbildningssystem. Kvinnor och andra redan marginaliserade grupper drabbas ofta extra hårt. Att bygga fredliga och inkluderande samhällen – mål nummer 16 i Agenda 2030 – är därför helt avgörande för att säkra en hållbar utveckling.

I ett Sida-finansierat projekt arbetar Islamic Relief i skärningspunkten mellan humanitära insatser, utvecklingsinsatser och fredsbyggande. Baserat på ett omfattande deltagande från lokalsamhällena inrättas plattformar för dialog. Samtidigt driver vi insatser för att stärka människors ekonomiska möjligheter, eftersom ekonomisk ojämlikhet riskerar att spä på känslan av utanförskap och underblåsa konflikter.Även naturkatastrofer, beredskap vid kriser, klimatförändringar och hantering av naturresurser spelar ofta en stor roll för att öka spänningar. Därför arbetar vi också i tät dialog med nyckelaktörer för att öka samhällens motståndskraft i samband med katastrofer. Ungdomar är i fokus, eftersom de är framtida nyckelspelare för att åstadkomma attitydförändring i positiv riktning.

Under 2019 har vi inom programmet bland annat byggt upp fredsråd i Kenya där unga och kvinnor kan ha en dialog med myndigheter om frågor som påverkar lokalsamhället. Vi medverkar i radioprogram och har utvecklat system för att fånga upp varningar om när säkerhetssituationen riskerar att eskalera. Programmet drivs även i Filippinerna, Pakistan och Indonesien. Under året har Islamic Relief också arrangerat evenemang under Geneva Peace Week och i Stockholm för att diskutera lärdomar från programmet med andra aktörer.

Vattenbrunnar i Kenya underlättar livet för kvinnor 

I Wajir County i Kenya kan kvinnorna behöva gå flera kilometer per dag för att hämta vatten. I ett Sida-finansierat projekt byggde Islamic Relief brunnar för att försörja tusentals människor med rent vatten. Kolla på filmen!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.