Mali: Kvinnor stärker sina rättigheter att äga mark

På landsbygderna i Mali har kvinnors möjligheter att äga mark, arbeta, utbilda sig och påverka varit mycket begränsade. Genom flera projekt som leds av Islamic Relief har kvinnorna fått rätt verktyg för att organisera sig och driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare. Frågor om flickors utbildning, bekämpandet av barnäktenskap och skydd av kvinnors mänskliga rättigheter har blivit aktuella. Detta är ett exempel på vad vi uppnådde i vårt arbete under år 2021.  

Koulikoro är en bland flera regioner på landsbygden, där kvinnor utsätts för diskriminering av egna familjer och samhällen. Många kvinnor saknar rätten att äga mark och utsätts för olika former av våld. Kvinnor och flickor har begränsad tillgång till utbildning, sysselsättning och politisk makt i frågor som direkt påverkar deras liv, egendom och hälsa. 

En kvinna arbetar i sin trädgård i Mali.
En kvinna arbetar i sin trädgård i Mali. Denna bild är inte kopplat till projektet som beskrivs i artikeln.

Islamic Relief har med stöd från ForumCiv arbetat med att öka kvinnors medvetenhet kring landrättigheter i 32 byar spridda över byarna Dio Gare, Diago och Dialakoroba i Katikretsen. Syftet med projektet var att stärka lokalsamhällets engagemang för flickors och kvinnors rättigheter till att äga och kontrollera mark men även att förebygga könsbaserat våld och barnmisshandel och stötta överlevare att få tillgång till vård och stöd. Inom ramen för projektet har kvinnor mobiliserat sig för att gemensamt bedriva påverkansarbete.  

Projektet bidrar till förändrade attityder kring kvinnors mänskliga rättigheter

Ett forum för dialog mellan byledning och  kvinnogrupper är nu ett stående inslag i projektområdet. Vi ser nu förändrade attityder gentemot kvinnors rätt att engagera sig politiskt och äga mark. Projektdeltagare uppger att de före insatsen sett flickors utbildning som en fråga för familjen, men att de nu ser det som en fråga som är avgörande för hela samhällets utveckling. 32 uppföljningsenheter har etablerats i lika många byar i Mali. Enheterna har tagit fram varsin handlingsplan för att värna flickors utbildning, motverka för tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, och skydda kvinnors mänskliga rättigheter.  

Att kvinnor engagerar sig i beslut som påverkar dem och har kännedom om vart de ska vända sig för att utkräva sina rättigheter, är väsentligt för Islamic Reliefs jämställdhetsarbete. Samtidigt informerar vi myndigheter och andra relevanta aktörer om sina skyldigheter gentemot invånarna, och bygger broar mellan människor och myndigheter. I det här fallet har vi arbetat mycket med påverkansarbete och samhällsmobilisering. Vi arbetar också för att resten av det lokala samhället får utbildning och ökad förståelse för kvinnors rätt till land. Det finns lagar på plats men de når inte ut till de som berörs av det,  därför kommer Islamic Relief in och bygger upp dessa mekanismer och sprider förståelsen för hur de ska användas.  

Här kan du läsa mer om Islamic Reliefs arbete i Mali, 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.