Migrationskommitténs förslag riskerar att splittra familjer och försvåra inkluderingen

Migrationskommitténs förslag kring en framtida svensk migrationspolitik riskerar att hämma etableringen av nyanlända, hindra familjer från att återförenas och medföra godtycklighet i bedömningen om vem som ska få permanent uppehållstillstånd. Det lyfter Islamic Relief Sverige i vårt remissvar.

I september 2020 lämnade migrationskommittén över sin utredning ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” till regeringen. Den 7 december gick remisstiden ut och här kan man läsa remissinstansernas svar.

Läs hela Islamic Reliefs remissvar här.

Nästan 80 miljoner människor i världen är på flykt från krig, konflikt eller förföljelse. Knappt hälften har korsat en landgräns.  

Islamic Relief med våra över 35 partner- och fältkontor världen över möter människor som tvingats fly inom det egna landet, som exempelvis Sudan, Pakistan eller Syrien, eller som lämnat sitt hemland och tagit sig till grannländer som Libanon och Jordanien. Vi träffar också dem som lyckats göra den många gånger livsfarliga färden till Europa och tagit sig till exempelvis Sverige i hopp om att kunna påbörja ett nytt liv i säkerhet och trygghet.  

Som trosinspirerad organisation bottnar vårt arbete i Islamiska principer om plikten att skydda människor som tvingats på flykt.   

I vårt arbete möter Islamic Relief Sverige många av de människor som kommit till Sverige de senaste åren. Vi träffar människor som vill återförenas med familjemedlemmar men som inte lever upp till försörjningskraven enligt den tillfälliga lagen. Vi träffar barn med svåra sjukdomar som står under hot att skickas tillbaka till länder där vården inte räcker till. Vi träffar människor som blivit av med sina jobb på grund av coronapandemin och som nu oroar sig för hur det ska påverka deras möjligheter att stanna i Sverige.

I mötena med dessa människor ser vi också den enorma stress och oro som det skapar att inte veta hur ens framtid ska te sig. Detta skapar psykisk ohälsa och hämmar möjligheterna till utbildning och arbete.

Våra huvudsakliga synpunkter på migrationskommitténs förslag är följande:

Permanenta uppehållstillstånd bör vara huvudregel

Migrationskommittén föreslår att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Detta vänder sig Islamic Relief emot. Istället bör permanenta uppehållstillstånd vara huvudregel för flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas uppehållstillstånd i Sverige.  Utan permanent uppehållstillstånd försvåras avsevärt etableringen i det svenska samhället. Särskilt viktigt är det att beakta barnens situation. Utan permanent uppehållstillstånd blir det omöjligt för familjer att skapa sig ett liv på lång sikt. Ens ekonomiska situation blir lidande vilket i sin tur drabbar barnen hårt. Likaså riskerar föräldrars oro att smitta av sig på barnen. Utifrån ett barnrättsperspektiv är permanenta uppehållstillstånd nödvändiga. Barn är särskilt utsatta och deras rättigheter måste beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention, som nu är svensk lag. 

RS6629 IMG 1973 edited scaled 1
I synnerhet barn drabbas hårt av tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Migrationskommittén föreslår dessutom att det ska göras skillnad mellan personer med flyktingstatus och alternativt skyddsbehövande vad gäller hur långa uppehållstillstånd som ska beviljas vid det första beslutet. Detta vänder sig Islamic Relief emot, då det försvårar integrationsprocessen och medför onödig oro.

Försörjningskraven vid anhöriginvandring bör upphävas  

Migrationskommittén föreslår att det som huvudregel ska ställas krav på tillräcklig försörjning och tillräckligt stor bostad för att personer med tillfälliga uppehållstillstånd ska få återförenas med sina familjer i Sverige. Men dessa krav riskerar att stå i vägen för människors grundläggande rättighet att vara tillsammans med sin familj. En rad undantag föreslås, men dessa bäddar för osäkerhet och godtycke. Islamic Relief Sverige anser därför att försörjningskraven vid anhöriginvandring bör slopas.

Krav på språk, samhällskunskap och vandel för permanent uppehållstillstånd bör slopas

Migrationskommittén föreslår att det vid bedömning om permanent uppehållstillstånd ska tas hänsyn till den sökandes språkkunskaper, samhällskunskaper, försörjning och “förväntade levnadssätt”. Detta vänder sig Islamic Relief emot. Grunden för beviljande av uppehållstillstånd bör baseras på de risker som människor möter om de skickas tillbaka till de länder de kom från – inte deras provresultat eller levnadssätt i Sverige. Kraven på kunskaper och levnadssätt bäddar förstås för omfattande godtycke i bedömningsprocessen. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.