Tigray och Sydsudan hotas av svält – Islamic Relief på plats med akutinsatser

Pressmeddelande 30 juni 2021

Världen står inför en akut hungerkris där 41 miljoner människor hotas av svält om inte akuta åtgärder vidtas. Just nu befinner sig hundratusentals människor i bland annat Sydsudan och Tigray, Etiopien, i svältliknande tillstånd.

Islamic Relief inleder nu två akutinsatser i de hårt drabbade regionerna. Medarbetare på plats i Sydsudan kan ge intervjuer om situationen.

1,4 miljoner barn under fem år i Sydsudan riskerar att drabbas av akut undernäring under 2021. Situationen i världens yngsta land är en följd av utdragna interna konflikter och naturkatastrofer, och pandemin har gjort situationen än värre. Islamic Relief bistår människor i några av de mest svårtillgängliga områdena och får nu akut stöd från den svenska biståndsmyndigheten Sida för att stärka tillgången till mat och hygien och förebygga hunger och sjukdom.

Säkerhetssituationen försvårar tillträdet för humanitära organisationer

Insatsen har en budget på 4,6 miljoner kronor och genomförs i Tonj North, en av sex regioner i Sydsudan där hungersituationen är som mest akut: 156 000 personer beräknas befinna sig på nivå 4 eller 5 på den femgradiga IPC-skalan (se nedan). Vi ser redan tiotusentals människor som befinner sig i ett svältliknande tillstånd. Nästan 80 000 människor är internflyktingar till följd av utbredda konflikter. Säkerhetssituationen är svår vilket försvårar arbetet för humanitära organisationer, och få organisationer är verksamma i området.

En bebis undersöks av sjukvårdspersonal i Sydsudan
En kvinna i Sydsudan besöker en hälsoinrättning stöttad av Islamic Relief med sitt barn

I området råder brist på mat, vatten, hygien, tak över huvudet och skydd för de drabbade. Islamic Reliefs insats fokuserar på förebygga hunger och sjukdom genom att dela ut mat och hygienutrustning, exempelvis hinkar, tvål och reningstabletter till 12 600 personer varav merparten är internflyktingar. Islamic Relief kommer också att restaurera sex vattenkällor.

En man vid en vattenpump i Sydsudan
Islamic Relief har varit verksamma i Sydsudan sedan 2005 och har även tidigare arbetat med att säkra vatten, sanitet och hygien.

– Vi står inför en global hungerkris. Sydsudan är ett av de allvarligaste exemplen, men befolkningar i flera andra länder löper också risk för svält. Antalet människor i riskzonen ökar stadigt och just nu riskerar 41 miljoner människor världen svält. De humanitära insatserna i Sydsudan är kraftigt underfinansierade och detsamma gäller i flera andra av de svälthotade länderna, säger Amira Malik Miller, chef för externa relationer och påverkan på Islamic Relief Sverige.

Extra fokus på kvinnor och flickor

Kvinnor och flickor drabbas ofta extra hårt i samband med kriser och katastrofer. I Tonj North har det bland annat rapporterats om brutala våldtäkter av både väpnade styrkor och olika nationella grupper, och alla delar av akutinsatsen genomgår jämställdhetsanalys för att säkra att de mest sårbara får tillgång till insatserna. Skam och stigma är tydligt associerat med könsbaserat våld och Islamic Relief fokuserar därför på att förebygga detta genom att stärka kunskapen om könsbaserat våld och jämställdhet. 500 flickor och kvinnor kommer också att få hygienkit med bland annat mensskydd, vilket är centralt för att möjliggöra för flickor och kvinnor på flykt att sköta sin personliga hygien.

Tigray: 5,2 miljoner människor i behov av humanitär hjälp

Även i Tigray i Etiopien är den humanitära situationen alarmerande. Här befinner sig 350 000 människor i svältliknande tillstånd, nivå 5 på IPC-skalan. 5,2 miljoner människor i Tigray är i behov av humanitär hjälp, varav 2 miljoner är internflyktingar som tagit skydd i skolor och religiösa byggnader. Bara runt en sjättedel av dessa uppskattas ha tillgång till rent vatten. Läget är därmed mycket kritiskt.

Islamic Relief inleder nu en Sidafinansierad akutinsats i ett flyktingcenter i Mekelle, där vi delar ut hushållsutrustning såsom köksredskap, tvål, reningstabletter, filtar, myggnät, samt menshygienkit. Vi stärker också tillgången till rent vatten, och genom insatsen räknar vi med att nå 18 000 internflyktingar.

Om IPC-skalan 

IPC, Integrated Food Security Phase Classification, är en internationell skala för att klassificera graden av matbrist. På hushållsnivå omfattar den följande nivåer:  

  1. Minimal
  2. Ansträngd (eng: stressed)
  3. Kris
  4. Nödläge. 
  5. Katastrof

Nivå fyra och fem innebär båda att hushåll har stor eller extrem matbrist, att svår undernäring är vanligt samt att överdödlighet förekommer. Både nivå 4 och 5 kräver akuta åtgärder för att rädda liv. 

Även i länder som Jemen, Nigeria, Venezuela och Afghanistan är situationen för närvarande mycket svår.

För mer information, kontakta:
Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se, Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef, Islamic Relief Sverige. 070 924 3483  Amira.miller@islamic-relief.se

Om Islamic Reliefs arbete i Sydsudan och Etiopien

​​​​​Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. ​​Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Relief har arbetat i Sydsudan sedan år 2005. Vi finns i huvudstaden Juba och har sex fältkontor runtom i landet. Våra insatser omfattar bland annat matsäkerhet och inkomstkällor, hälsa, skydd och vatten och sanitet till de mest sårbara, bland annat i projekt med befintlig Sida-finansiering.

Islamic Relief har arbetat i Etiopien sedan 2004. Våra insatser för flyktingar från Tigray har främst koncentrerats till grannregionen Afar och grannlandet Sudan. Med anledning av de kraftigt ökande humanitära behoven har vi nu också startat verksamhet inne i Tigray, med kontor i huvudorten Mekelle.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.