Gaza och Israel: Islamic Relief fördömer våldet och manar till ett slut på blockaden 

17 maj 2021

Islamic Relief är förskräckta över den senaste veckans upptrappning av våldet i Palestina och Israel, med många dödade och skadade till följd. Allt våld måste upphöra, liksom Israels ockupation och blockaden av Gaza.  

I Gaza och i Israel har eskaleringen av våldsamheter nu pågått i en vecka. Den 17 maj har totalt 198 palestinier i Gaza dödats, varav 58 barn. I Israel har 10 personer dödats. Hundratals har skadats. Islamic Relief fördömer kraftfullt allt våld riktat mot civila, och uppmanar parterna att respektera internationell humanitär rätt.  

Utöver hundratals bostadshus har sju fabriker, över 40 skolor och förskolor, samt en hälsoinrättning i Gaza skadats. Islamic Reliefs medarbetare i Gaza påverkas högst personligt av attackerna. En medarbetare förlorade fyra släktingar i en attack. Andra vittnar om hur deras barn får upprepade panikattacker och hur de lyckats lämna sina hus precis innan de bombats.  

Utöver ett omedelbart stopp på våldet i Gaza och Israel måste de djupa orättvisor som palestinier dagligen möter tas itu med – annars är risken stor för nya våldsutbrott.  

För att nå hållbar fred måste Israel upphöra med ockupationen av Palestina och blockaden av Gaza. Ockupationen är olaglig enligt internationell rätt och medför att palestinier nekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. Fattigdomen förstärks och mänsklig värdighet undermineras. Nästan var tredje av de fem miljoner palestinier som lever på Västbanken, i östra Jerusalem eller i Gaza lever nu i fattigdom, och nästan hälften är i behov av humanitär hjälp. I Gaza är fyra av fem invånare beroende av humanitär hjälp. 

Rök från en bombattack i Gaza. 

Blockaden av Gaza har pågått sedan 2007 och orsakat en tillbakagång i utvecklingen. Jordbrukare, fabriker och småskaliga producenter har skurits av från sin tillgång till marknader på Västbanken. Fiskebåtar tillåts bara fiska i en begränsad zon och stora odlingsbara markområden har konfiskerats. Mer än 60 procent av kvinnorna och 70 procent av de unga under 30 är arbetslösa.

Islamic Relief kräver slut på våldet, respekt för internationell rätt samt humanitärt tillträde

Följande är Islamic Reliefs ståndpunkter och uppmaningar till parterna och det internationella samfundet: 

 • Islamic Relief fördömer allt våld mot civila. Alla palestinier och israeler har rätt att leva i säkerhet och värdighet och få sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade.  
 • Vi kräver respekt för internationell humanitär rätt i väpnad konflikt och att humanitära aktörer ges förutsättningar att utföra sina livräddande insatser. Civila och civil infrastruktur får aldrig attackeras, och oproportionerligt våld får inte användas. Andelen civila dödsfall under de senaste dagarna, inklusive många barn, visar på upprepade brott mot denna grundläggande princip. 
 • Barn och ungas situation på Gazaremsan är extra svår. De har ett omedelbart behov av humanitärt stöd och skydd. Samtidigt orsakar situationen en enorm psykologisk stress och trauma för barnen i Gaza. Många ungdomar lider redan av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och en känsla av hopplöshet till följd av tidigare bombningar och den långvariga blockaden. 

Blockaden och ockupationen måste upphöra

 • Den pågående blockaden innebär en kollektiv bestraffning av invånarna i Gaza och måste omedelbart hävas. Humanitär hjälp, mat, bränsle och sjukvårdsutrustning måste tillhandahållas i hela Gaza, i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 1860, som finns i sin helhet här. Vi uppmanar säkerhetsrådet att anta en ny resolution som innehåller krav på ett omedelbart slut på de eskalerande attackerna mot civila i Palestina och Israel, tar itu med den ojämlikhet som är kärnan i situationen och kräver att den israeliska ockupationen upphör.  
 • Vi uppmanar till ett slut på den israeliska ockupationen och en hållbar lösning grundad på internationell rätt. Utan ett slut på ockupationen är en hållbar fred inte möjlig. Världens ledare måste öka sina ansträngningar för att förhindra ytterligare eskalering av våldsamheterna och kräva att blockaden och ockupationen upphör.

Islamic Relief fördömer tvångsförflyttningar och attacker mot religiösa platser

 • Vi fördömer försöken att tvinga bort palestinska familjer från sina hem i östra Jerusalem, senast i Sheikh Jarrah, och ersätta dem med israeliska bosättningar. Vi uppmanar den israeliska regeringen att omedelbart upphöra med dessa tvångsförflyttningar, som enligt varningar från FN strider mot internationell rätt. 
 • Vi fördömer kraftfullt alla attacker mot religiösa byggnader och vi uppmanar alla sidor att förhindra attacker mot religiösa byggnader och platser, samt skydda troendes säkerhet och upprätthålla deras rätt att utöva sin religion i fred. 

 En man i ett hem förstört i en flygräd i Gaza.

Islamic Reliefs arbete i Gaza 

Islamic Relief har arbetat i Palestina sedan 1997. Våra insatser i Gaza omfattar följande.  

 • Akut humanitärt stöd mat, skydd och rent vatten till drabbade familjer. 
 • Utbildningsinsatser och anställningar till ungdomar, för att stötta dem till hållbara inkomstkällor. 
 • Stöd med medicin och utrustning till sjukhus. 
 • Stöd till skolor.
 • Stöd till barn med funktionsvariation och psykosociala behov.

Där det är möjligt arbetar vi med lokala partners. Islamic Relief bistår också palestinska flyktingar i grannländerna Libanon och Jordanien. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.