Etiopien

Etiopien har potential att utvecklas till en stark jordbruksekonomi och lyfta befolkningen ur fattigdom. Men för majoriteten av befolkningen som lever på jordbruk är återkommande torrperioder ett allvarligt hot mot försörjningen. Islamic Relief arbetar för att utveckla människors inkomstkällor, bekämpa ojämställdhet mellan könen och stärka människors motståndskraft mot katastrofer.

Den humanitära situationen i Etiopien har under de senaste åren försämrats, och är nu den värsta på fem decennier. Klimatförändringar påverkar Etiopien kraftigt, och perioder av allvarlig avlöser varandra. Effekterna är bland annat utbredd undernäring och ökad risk för vattenburna sjukdomar. Spänningarna i lokalsamhällena ökar också till följd av hårdare konkurrens om resurserna.

Så här ser det ut i Etiopien:

  • 10 miljoner människor behöver humanitärt bistånd (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Mer än vart fjärde fall av barnadödlighet är ett resultat av undernäring (FN: s livsmedelsprogram, 2013)
  • 43 procent har inte tillgång till säkert dricksvatten (Världsbanken, 2015)

Islamic Relief i Etiopien

Islamic Relief har arbetat med katastrofinsatser i samband med torrperioder och hungersnöd i Etiopien under hela 2000-talet. År 2004 öppnade vi ett permanent kontor.

Med anledning av de allvarliga effekterna av klimatförändringarna arbetar vi också med lokalsamhällen för att stärka deras motståndskraft mot katastrofer och bli ekonomiskt självförsörjande. I långsiktiga utvecklingsprojekt förbättrar vi tillgången till mat, vatten och sanitet. Läs mer här om hur Islamic Reliefs insatser för rent vatten förändrar livet för människor ur lokalsamhället.

Vi arbetar också med att stärka kvinnors och flickors rättigheter och bekämpa skadliga traditioner ur ett trosinspirerat perspektiv, tillsammans med religiösa ledare. I våra insatser mot könsbaserat våld kombinerar vi påverkansarbete, inkomstskapande verksamheter och utbildning för att bekämpa exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap.

Islamic Relief Sveriges insatser i Etiopien

I Afderzonen i södra Etiopien är stora delar av befolkningen nomader beroende av boskapsskötsel för sin överlevnad. Men människor möter stora utmaningar: klimatförändringar, avskogning och intensivt bete har bidragit till att naturresurser utarmats.

Islamic Relief och Forum Civ genomför under 2019 och 2020 insatser med målsättningen att minska fattigdomen hos över 30 000 invånare. Samtidigt arbetar vi för att öka medvetenheten kring hållbart utnyttjande av naturresurser och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. De medverkande får utbildning i hur de kan hantera naturresurser på ett hållbart sätt, och de stöttas att starta egna verksamheter. Dessutom planteras träd som är tåliga mot torka.

Vid sidan av detta arrangerar Islamic Relief också seminarier där ojämställdhet mellan kvinnor och män diskuteras. Även myndigheter tränas i att främja rättvisa mellan könen. På så vis utgör insatserna några steg mot en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Tidigare har Islamic Relief Sverige också arbetat med människor drabbade av torka i Somali-regionen, utbildat hälsoarbetare och i ett miljöprojekt tillsammans med Forum Civ planterat träd och utrustat människor med energisparande spisar.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.