Matilda Ernkrans är ny biståndsminister – här är Islamic Relief Sveriges medskick

3 december 2021

Matilda Ernkrans är Sveriges nya biståndsminister. Världen står mitt i en klimatkris, en hungerkris och en pandemi. Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter trycks tillbaka. Samtidigt ifrågasätts den internationella solidariteten och enprocentsmålet för svenskt bistånd. Nu krävs ett starkt ledarskap från Sverige.  

Flera humanitära kriser hotar människors liv och värdighet runtom i världen. Det råder en global hungerkris där 45 miljoner människor världen över hotas av svält, till följd av konflikt, klimatförändringar och pandemins effekter. Ett exempel är Afghanistan, där miljontals liv står på spel. Med en iskall vinter i antågande blir situationen mer desperat för varje dag. Även i Sydsudan, Jemen, Madagaskar och Etiopien är situationen mycket svår.   

Sverige måste fortsätta verka för stärkt finansiering till humanitära insatser och trycka på andra länder att öka sin finansiering. Sverige måste också stå upp för internationella humanitär rätt, och säkra humanitära organisationers möjlighet att, tillsammans med lokala organisationer och aktörer, nå ut till konfliktdrabbade samhällen.   

  

Klimatkrisen ökar ojämlikheterna  

De människor som bidragit minst till den globala uppvärmningen drabbas allra hårdast. Hit hör människor i låginkomstländer och marginaliserade grupper inom dessa länder, såsom kvinnor, flickor, pojkar, människor med funktionsvariation, äldre, internflyktingar, flyktingar och ursprungsbefolkningar.  

 

Klimatkrisen förstärker redan existerande ojämlikhet och utsatthet. Sverige och den nya biståndsministern måste verka för att insatser för klimatanpassning och klimaträttvisa får tillräcklig finansiering, leds av lokala aktörer, har ett jämställdhetsperspektiv och sätter människor i centrum. Kvinnor och barn påverkas mest av klimatkrisen, men exkluderas i stor utsträckning från beslutsfattande och saknar inflytande över planering, genomförande och finansiering av lokalt klimatarbete. Det måste bli ändring på det!  

Islamic Relief uppmanar nu biståndsministern att:  

  • Bevara Sveriges roll som humanitär stormakt, som svarar upp mot världens ökande konflikter och naturkatastrofer med fokus på lokalt aktörskap, inkludering och rättvisa.  
  • Fokusera på rättvis och hållbar utveckling som med ett holistiskt perspektiv möter de enorma utmaningarna världen står inför, såsom hungerkrisen, pandemins konsekvenser, klimatförändringar, social orättvisa, ojämlikhet och ojämställdhet.  
  • Ta krafttag kring klimatkrisen med avstamp i mänskliga rättigheter. Klimatförändringarna förstärker redan existerande orättvisor och slår hårdast mot de människor som bidragit minst till den globala uppvärmningen. Ett intersektionellt jämställdhets- och inkluderingsperspektiv är därför centralt i detta arbete.  
  • Fortsätta stärka Sveriges roll som global jämställdhetsaktör i de starka motvindar som nu råder. Jämställdhet och rättvisa måste genomsyra alla Sveriges biståndsinsatser. Stå upp för den feministiska utrikespolitiken!   
  • Stärka arbetet med att främja fred, stabilitet och samarbete i en värld där allt fler människor tvingats på flykt på grund av konflikt, förtryck, naturkatastrofer och klimatförändringar. Skyddsinsatser för de kvinnor, män, flickor och pojkar som är på flykt måste stärkas, och Sverige måste verka för att den internationella flyktingrätten måste respekteras.   

  

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.