Kategori

Vad är en orosanmälan?

IR Sveriges anmälan- eller rapporterings funktion vad gäller safeguarding (kallas även orosanmälan eller visselblåsarfunktion) finns till för dig som har misstanke om att ett barn, ungdom, ung person och person i riskzonen far illa inom IR Sveriges verksamhet i Sverige eller i någon av våra verksamheter runt om i världen. Du kan också göra en anmälan om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp inom verksamheten.

Som en del i det viktiga arbetet att upprätthålla barns, ungdoms, unga personers och personer i riskzonens säkerhet och hälsa inom organisationen, så har all personal inom IR Sverige rapporteringsplikt kring incidenter eller tillbud vad gäller barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen. Det skall finnas enkla vägar att rapportera eventuella kränkningar och övergrepp, eller misstanke därom, för samarbetspartners och privatpersoner, samt för de barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen som omfattas av våra program. För att sådan anmälan enkelt ska kunna göras finns ett digitalt anmälningsformulär på IR Sveriges hemsida samt anmälnings- eller rapporterings formuläret nedan.

Med verksamhet i cirka 40 länder världen över är det många människor som dagligen kommer i kontakt med våra program och de barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen som befinner sig där. Funktionerna för visselblåsning och orosanmälan är därför en viktig del i vårt arbete med skydd av de som mottar stöd från IR Sverige. Se även IR Sveriges rutin Klagomålshantering.

Två olika typer av rapportering eller anmälan – incident och tillbud

IR Sverige har två typer av anmälan/rapportering; incidentrapportering och tillbudsrapportering. Båda typerna av anmälan görs genom att använda sig av anmälningsformuläret på IR Sveriges hemsida alternativt formuläret nedan (se rubrik Rapporteringsformulär för incident respektive tillbud nedan).

Med incident avses en händelse eller handling som innebär ett brott mot Safeguardingpolicyn enligt definitionen under avsnittet IR Sveriges ramverk för Safeguarding – Vad är övergrepp och Kränkningar?

Ett tillbud är en händelse, handling, beteende, rutiner eller arbetssätt som slutade väl och inte denna gång innebar ett brott mot policyn men som skulle kunna leda till det i framtiden. Ett tillbud är ett agerande eller förutsättningar som innebär en risk för framtida brott mot policyn.

Incidentrapportering

Incidentrapporteringen görs till vår egen organisation när överträdelse av policyn sker. Om händelsen innebär ett brott mot svensk lag uppmuntras personen som gör anmälan även att göra en polisanmälan.

Du skall göra en incidentrapportering (anmälan) när:

  • Du blir vittne till, eller misstänker att, ett barn, ungdom, ung person eller person i riskzonen utsätts för skada, kränkning, diskriminering, någon form av fysiskt eller psykiskt våld, sexuellt övergrepp eller utnyttjande.
  • Du får ta del av en anmälan. Ett barn, ungdom, ung person eller person i riskzonen berättar om kränkningar, våld och övergrepp.

Tillbudsrapportering

Tillbudsrapporteringen är ett verktyg för att säkerställa att IR Sverige är en plats som är både trygg och säker för barn, ungdomar, unga personer eller personer i riskzonen men också ett sätt för IR Sverige att arbeta långsiktigt med att förbättra verksamheten och rutinerna.

Målet med tillbudsrapporteringen är att försöka förbättra IR Sveriges verksamhet och minimera riskerna för att incidenter – det vill säga agerande, händelser eller förutsättningar som bryter mot policyn – uppkommer vid ett senare skede. 

Du skall göra en tillbudsrapportering (/tillbudsanmälan) när:
 
  • Du upptäcker brister inom IR Sveriges verksamhet som innebär en risk för brott mot policyn vid ett senare skede.

Vad kan jag anmäla?

Du skall omedelbart göra en anmälan om du har misstanke om att barn, ungdom, ung person eller en person i riskzonen far illa inom IR Sveriges verksamhet av medarbetare, förtroendevalda, volontärer, kontaktpersoner, mentorer, samarbetspartners, leverantörer etc. som handlar på ett sätt som innebär skada eller risk för skada. Det kan handla om att personen är utsatt för våld, sexuellt våld, känslomässiga övergrepp, försummelse, integritetskränkning eller dylikt, vilket bryter mot denna policy (se rubrik ‘4. IR Sveriges ramverk för Safeguarding – Vad är övergrepp och kränkningar?’.

Du skall också anmäla om du själv är utsatt för kränkningar eller övergrepp av någon inom IR Sveriges verksamhet. Om din oro gäller korruption skall du istället rapportera enligt vår Policy för att motverka oegentligheter.

Varför skall jag anmäla?

IR Sverige jobbar aktivt med att upprätthålla och stärka vårt arbete med skydd av barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen inom verksamheten. Genom att göra en orosanmälan när du har misstanke om att barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen far illa, eller om du själv är utsatt, så bidrar du till att skyddet av barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen samt sätter stopp för att eventuell oegentlig behandling fortsätter.

Hur går anmälan till?

För att göra en anmälan går du in på anmälningsformuläret Rapportera kränkningar och oegentligheter på vår hemsida, alternativt fyller i formuläret nedan (se rubrik Rapporteringsformulär för incident och tillbud) och skickar per post enligt instruktionerna i formuläret. I formuläret ombeds du kategorisera och precisera det anmälan gäller. Vi ber dig vara så specifik du kan när du svarar på frågorna i formuläret, för att vi på bästa sätt ska kunna följa upp din anmälan och kunna vidta åtgärder för att säkerställa skydd för barn, ungdomar, unga personer och personer i riskzonen. Du får inte sprida eller föra uppgifterna vidare till andra inom eller utanför organisationen om det inte är en del av anmälningsprocessen.

Du kan också anmäla genom att ta kontakt med IR Sveriges utsedda kontaktperson (se rubrik ‘Kontaktuppgifter IR Sverige Safeguarding’ alternativt med ansvarig chef för den avdelning där incidenten eller tillbudet har inträffat eller med HR.

Kan jag som anmäler vara anonym?

Du kan välja att förbli anonym under hela rapporteringsprocessen. Om så önskas så avstå från att fylla i personuppgifter om uppgiftslämnaren i slutet av formuläret. Om du är anonym kan IR Sverige inte få eventuell ytterligare information från dig om ärendet som kan komma att behövas för att åtgärda incidenten eller tillbudet.

Vem inom organisationen tar emot min anmälan?

Anmälningar som görs via formuläret på hemsidan tas emot av Generalsekreterare och HR, alternativt Styrelseordförande och HR. Det senare gäller om anmälan gäller händelse, agerande eller förutsättningar där Generalsekreterare är inblandad.

Vad händer med min anmälan efter det att jag rapporterat?

När IR Sverige fått in en anmälan av incident tas omgående en åtgärdsplan fram. Beroende på misstankens karaktär så vidtar vi de åtgärder som krävs internt men även eventuell extern rapportering till polis och relevanta myndigheter. Du som har anmält kan komma att bli kontaktad för ytterligare information. (Se rubrik 14. Uppföljning av incident eller tillbud). Information som registrerats i anmälan sparas tills saken är utredd, dock längst under tre månader. Därefter avidentifieras och sparas informationen under 1 år, eller annan rekommenderad tid.

Vid tillbudsanmälan informeras berörd avdelningschef som tillsammans med ansvarig för IR Sveriges Safeguardingpolicy tar fram en åtgärdsplan för att förändra förutsättningarna i verksamheten i enlighet med riskerna i det aktuella tillbudet.

Rapportera incident

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.

Information om offret

Information om påstadda förövaren

Incidentsanmälan ovan ifylld av (dina kontaktuppgifter)

Var god observera att du som anmäler har möjlighet att vara anonym. Vi rekommenderar dock att du anger dina kontaktuppgifter nedan för att IR Sverige skall kunna få ytterligare information angående ärendet för att ha förutsättningar att åtgärda det på bästa sätt.

Rapportera tillbud

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.

Information om offret

Information om påstadda förövaren

Incidentsanmälan ovan ifylld av (dina kontaktuppgifter)

Var god observera att du som anmäler har möjlighet att vara anonym. Vi rekommenderar dock att du anger dina kontaktuppgifter nedan för att IR Sverige skall kunna få ytterligare information angående ärendet för att ha förutsättningar att åtgärda det på bästa sätt.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.