Etiopien

Stärkta inkomstkällor och jämställdhet

Etiopien har potential att utvecklas till en stark jordbruksekonomi och lyfta befolkningen ur fattigdom. Men för majoriteten av befolkningen som lever på jordbruk är återkommande torrperioder ett allvarligt hot mot försörjningen. Islamic Relief arbetar för att utveckla människors inkomstkällor, bekämpa ojämställdhet mellan könen och stärka människors motståndskraft mot katastrofer.

Den humanitära situationen i Etiopien har under de senaste åren försämrats, och är nu den värsta på fem decennier. Klimatförändringar påverkar Etiopien kraftigt, och perioder av allvarlig avlöser varandra. Effekterna är bland annat utbredd undernäring och ökad risk för vattenburna sjukdomar. Spänningarna i lokalsamhällena ökar också till följd av hårdare konkurrens om resurserna.

Människor drar tillhörigheter på vagnar efter översvämningar i Etiopien 2018

Så här ser det ut i Etiopien:

  • 10 miljoner människor behöver humanitärt bistånd (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Mer än vart fjärde fall av barnadödlighet är ett resultat av undernäring (FN: s livsmedelsprogram, 2013)
  • 43 procent har inte tillgång till säkert dricksvatten (Världsbanken, 2015)

Islamic Relief i Etiopien

Islamic Relief har arbetat med katastrofinsatser i samband med torrperioder och hungersnöd i Etiopien under hela 2000-talet. År 2004 öppnade vi ett permanent kontor.

Med anledning av de allvarliga effekterna av klimatförändringarna arbetar vi också med lokalsamhällen för att stärka deras motståndskraft mot katastrofer och bli ekonomiskt självförsörjande. I långsiktiga utvecklingsprojekt förbättrar vi tillgången till mat, vatten och sanitet.

Kvinna i Etiopien

Vi arbetar också med att stärka kvinnors och flickors rättigheter och bekämpa skadliga traditioner ur ett trosinspirerat perspektiv, tillsammans med religiösa ledare. I våra insatser mot könsbaserat våld kombinerar vi påverkansarbete, inkomstskapande verksamheter och utbildning för att bekämpa exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap.

Islamic Relief Sveriges insatser i Etiopien

Islamic Relief Sverige bedriver både katastrofinsatser och långsiktiga utvecklingsprogram i Etiopien, till exempel:

  • Som svar på torkan i Sitti zone i Somali-regionen hjälpte Islamic Relief i en Sida-stödd insats under 2017 och 2018 befolkningen att återhämta sig med värdighet. Barn behandlades mot undernäring och föräldrar utbildades i att ge näringsrik mat till sina barn. Vattenbrunnar restaurerades och vi bedrev kampanjer för att minska sjukdomsspridningen. Vi försåg också befolkningen med getter och utsäde för att kunna stärka sina inkomster.
  • I Afderzonen i Somaliregionen i södra Etiopien är Islamic Relief den enda internationella biståndsorganisationen med permanent närvaro. Här arbetar vi med att säkra människors tillgång till mat genom kontantstöd och att utrusta dem med boskap. Vi utbildar också hälsoarbetare och ger undernärda barn vård på en mobil klinik.
  • Genom kunskap hos lokalbefolkningen kan man både förebygga och hantera en del av klimatförändringarnas konsekvenser. Islamic Relief har tillsammans med Forum Syd och lokalsamhället arbetat med bland annat skogsplantering och energisparande spisar. 5 000 personer har engagerats i småföretagande inom biodling, saltproduktion och boskapsförsäljning.